طراحي الگوي ارزيابي عملکرد وزير علوم، تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران

طراحي الگوي ارزيابي عملکرد وزير علوم، تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران

 

 

نویسندگان: گنجعلي اسداله | دانايي فرد حسن | خائف الهي احمدعلي | خائف الهي احمدعلي | سيدي سيدمحمدرضا
کلیدواژه ها: تحليل مضموني | وزير | تحقيقات و فناوري | ارزيابي عملکرد | وزير علوم

چکیده:

اهميت ارزيابي عملکرد بر کسي پوشيده نيست و در نظر, هرچه از قاعده سازمان ها به سمت راس آنها حرکت مي کنيم اهميت آن افزايش مي يابد تا جايي که در راس سازمان هاي دولتي و در مرز مديريت و سياست به وزيران مي رسيم. در کنار اين, پيشرفت و توسعه کشورها به پيشرفت علم و دانش وابسته است؛ لذا دستگاه هاي متولي دانش و فناوري و مديران عالي آنها, نقش زيادي در پيشرفت و توسعه کشورها دارند. بر اساس اين و با نظر به خلا الگوي ارزيابي عملکرد براي مديران عالي دولتي کشور, پژوهشگر با تمرکز بر رويکرد دستاوردمحور ارزيابي عملکرد, وزير علوم, تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران را مورد مطالعه خود قرار داد و بر اساس ترکيبي از روش هاي نمونه گيري سهميه اي, هدفمند و نظري, با 42 نفر از صاحب نظران, مصاحبه کرد و پس از تحليل نظرهاي آنها با روش تحليل مضموني به 37 مضمون سازمان دهنده و 11 مضمون فراگير به شرح ذيل دست يافت: توسعه آموزش عالي, توليد علم نافع, آمايش آموزش عالي, دستاوردهاي مديريتي, تربيت نيروي انساني, دستاوردهاي سياست گذارانه, دستاوردهاي سياسي, ارتقاي جايگاه دانش, دانشگاه و دانشمند, اسلامي کردن دانشگاه ها, ديپلماسي علمي و مديريت بودجه.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها