شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد شرکت هاي دانش بنيان

شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد شرکت هاي دانش بنيان

 

 

نویسندگان: صدري مسعود | استادي بختيار | صدري مسعود
کلیدواژه ها: شاخص هاي عملکردي | ارزيابي عملکرد | شرکت هاي دانش بنيان

چکیده:

اهميت شرکت هاي دانش بنيان در اقتصاد کشورها و نقش آن در توليد ناخالص ملي, باعث افزايش توجهات در سال هاي اخير شده و تلاش هاي زيادي براي رسيدن به معيارها و مدلي جامع و ثابت براي ارزيابي اين شرکت ها انجام شده است. اما موضوع ارزيابي عملکرد اين شرکت ها, هنوز در ايران نو بوده و درگذشته پژوهش هاي زيادي بر روي نمونه هاي مناسبي از اين شرکت ها انجام نشده است. ازاين رو هدف اين پژوهش شناسايي و دسته بندي مهم ترين و موثرترين شاخص ها در عملکرد شرکت هاي دانش بنيان, متناسب با شرايط صنايع در ايران مي باشد. شاخص هاي اوليه با مرور ادبيات, اسناد و مدارک مرتبط و مصاحبه اوليه با خبرگان اين حوزه استخراج شده است. سپس از طريق طراحي و توزيع پرسشنامه, مصاحبه ساختاريافته با خبرگان و تحليل نتايج حاصل از پرسشنامه هاي دريافتي, شاخص هاي نهايي مشخص شده اند. پس از اعتبارسنجي شاخص هاي نهايي, 22 شاخص, تاييد و در 5 گروه دسته بندي شده و درنهايت با محاسبه ضريب تغييرات, شاخص ها از بااهميت ترين تا کم اهميت ترين مرتب شده اند. بر اين اساس ارزش افزوده ناشي از فناوري به کار رفته در محصول, سطح تحصيلات کارکنان و تعداد کارکنان تحقيق و توسعه به ترتيب داراي بيشترين اهميت هستند. باتوجه به اينکه اين نتايج در ارتباط مستقيم با خبرگان اين حوزه استخراج شده است, انتظار مي رود با استفاده از داده هاي شرکت هاي دانش بنيان موردتاييد و پياده سازي بر روي يکي از مدل هاي مناسب ارزيابي عملکرد, نتايج معناداري حاصل شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها