پيوند سيستم مديريت دانش و ارزيابي عملکرد، سيستم موثر منابع انساني بررسي موردي سيستم مديريت دانش و ارزيابي عملکرد شبکه تحليلگران تکنولوژي ايران

پيوند سيستم مديريت دانش و ارزيابي عملکرد، سيستم موثر منابع انساني بررسي موردي سيستم مديريت دانش و ارزيابي عملکرد شبکه تحليلگران تکنولوژي ايران

 

 

نویسندگان: رفيعي سعيدحسين
کلیدواژه ها: مديريت منابع انساني | ارزيابي عملکرد | سيستم مديريت دانش

چکیده:

مديريت دانش و مديريت منابع انساني دو مقوله مهم در مديريت سازمان ها مي باشند. علي رغم ادبيات گسترده اي که در خصوص هر يک وجود دارد, کاربردي نمودن آن ها همچنان محل چالش است. از يک سو در بسياري از سازمان ها به مديريت دانش به عنوان يک روال کاري جانبي نگريسته مي شود که اين نگاه عمدتا ناشي از عدم ملموس بودن ارزش افزوده هاي مديريت دانش در کوتاه مدت است و از سوي ديگر مديريت منابع انساني در اغلب سازمان ها به مديريت پرسنلي و انجام امور اداري کارکنان محدود شده  است و ارکان مهم آن, مانند ارزيابي عملکرد در بسياري از موارد بيش از آن که موجبات ارتقا سطح دست يابي به اهداف سازماني را فراهم آورد, به عنوان ابزاري براي تشويق و تنبيه کارکنان شناخته مي شود. در اين مقاله تلاش بر آن است تا با بررسي ابعاد مختلف مديريت دانش و مديريت منابع انساني چارچوبي معرفي شود که در آن, اين دو مقوله به گونه اي در تعامل با يکديگر قرار گيرند که با ايجاد يک سيستم مجتمع, موجبات کارايي و موفقيت هر دو مقوله فراهم گشته و با ايجاد هم افزايي ميان آن ها, نقاط ضعف هر يک با قوت ديگري پوشانده شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها