يادداشت فني: چارچوب يکپارچه ارزيابي عملکرد پروژه از ديدگاه پيمانکاران صنعت ساخت

يادداشت فني: چارچوب يکپارچه ارزيابي عملکرد پروژه از ديدگاه پيمانکاران صنعت ساخت

 

 

نویسندگان: سبط محمدحسن | نقاش طوسي حسين | عدلي عاطفه
کلیدواژه ها: مديريت پروژه | تصميم گيري | تصميم گيري | شاخص اطلاعاتي | سيستم پيمانکاري | ارزيابي عملکرد

چکیده:

مديريت پروژه در محيط هاي متغير دنياي امروز نيازمند تسلط بر نوع و ميزان تغييرات عوامل مختلف موثر در پروژه است. از اين رو, هدف پژوهش حاضر, جمع آوري مجموعه يي از شاخص هاي اطلاعاتي مناسب براي تدوين چارچوب داشبورد جامع مديريت پروژه است, به طوري که شاخص هاي منتخب, توانايي نمايش همه جانبه وضعيت عملکردي پروژه را داشته باشند. براي اين منظور, پس از مطالعه شاخص هاي پيشنهادي در مطالعات اخير, تعداد 60 شاخص مهم ارزيابي عملکرد پروژه ها جمع آوري شدند. سپس, در قالب يک مطالعه ميداني در مجموعه يي از پروژه هاي عمراني بزرگ کشور, شاخص هاي کاربردي در سيستم هاي پيمانکاري آنها شناسايي و به فهرست قبل اضافه شدند. بر اساس مطالعات انجام شده, پرسش نامه يي بر مبناي مقياس ليکرت طراحي شد که به وسيله آن متخصصان مديريت پروژه هاي عمراني, شاخص ها را به تفکيک 10 حوزه مديريت پروژه اولويت بندي کردند.يافته هاي پژوهش, فهرستي از پرکاربردترين شاخص هاي ارزيابي عملکرد براي مديريت ابعاد مختلف پروژه هاي صنعت ساخت از جمله مديريت هزينه و تامين مالي, دعاوي, محيط زيست و ساير حوزه هاي مديريت پروژه هاي عمراني را منطبق بر مطالعات پژوهشگران بين المللي و شرايط پروژه هاي داخلي ارائه مي دهد. داشبورد مديريت پروژه يي, که با شاخص هاي ذکر شده طراحي مي شود, اين قابليت را براي مديران پروژه صنعت ساخت فراهم مي کند که مهم ترين موضوعات تعيين کننده عملکرد پروژه را شناسايي و تحت مديريت قرار دهند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها