شناسايي مؤلفه ها و ارائه الگوي توسعه مديريت منابع انساني بر اساس ارزيابي عملکرد و يادگيري سازماني

شناسايي مؤلفه ها و ارائه الگوي توسعه مديريت منابع انساني بر اساس ارزيابي عملکرد و يادگيري سازماني منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر

 

 

نویسندگان: شاهي سکينه | سلامت اهوازي مريم | حسين پور محمد
کلیدواژه ها: الگوي توسعه | ارزيابي عملکرد | يادگيري سازماني | مديريت منابع انساني

چکیده:

زمينه: مطالعات متعددي به شناسايي مولفه ها و ارائه الگوي توسعه سازماني و بررسي ارزيابي عملکرد يادگيري سازماني پرداخته اند. اما پژوهشي که شناسايي مؤلفه ها و طراحي الگوي توسعه مديريت منابع انساني بر اساس ارزيابي عملکرد و يادگيري سازماني منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر پرداخته باشد مغفول مانده است. هدف: شناسايي مؤلفه ها و طراحي الگوي توسعه مديريت منابع انساني بر اساس ارزيابي عملکرد و يادگيري سازماني منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر بود. روش: تحقيق از نوع آميخته (کمي-کيفي) بود, جامعه آماري شامل کارشناسان, مديران و کارکنان سازمان منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر بود, از بخش کيفي 20 نفر ازکارشناسان سازمان بر اساس نمونه گيري هدفمند و از بخش کمي با روش سرشماري تعداد 189 نفر از مديران, و کارکنان سازمان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها در بخش کيفي اسناد مدارک سازمان و در بخش کمي پرسشنامه هاي محقق ساخته بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش تحليل عاملي تأييدي و معادلات ساختاري انجام شد. يافته ها: متغير يادگيري سازماني کارکنان بر متغير توسعه مديريت منابع انساني سازمان منطقه ويژه اقتصادي و متغير ارزيابي عملکرد کارکنان بر متغير توسعه مديريت منابع انساني تأثير معنادار داشت (0. 05 P-). نتيجه گيري: براي توسعه مديريت منابع انساني مي توان از متغيرهاي ارزيابي عملکرد و يادگيري سازماني استفاده کرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها