طراحي سيستم ارزشيابي کارکنان در سيستم بانکي: با استفاده از رويکرد تحليل سلسله مراتبي

طراحي سيستم ارزشيابي کارکنان در سيستم بانکي: با استفاده از رويکرد تحليل سلسله مراتبي

 

 

نویسندگان: پرويزيان کوروش | خدادادحسيني سيدحميد | رجب زاده قطري علي
کلیدواژه ها: بانک | تحليل سلسه مراتبي | ارزشيابي کارکنان | مديريت عملکرد

چکیده:

مديريت عملکرد به عنوان موضوعي مهم و نوين در مطالعات استراتژيک منابع انساني مد نظر قرار گرفته است. ارزشيابي عملکرد کارکنان نيز به عنوان يک بخش مهم مديريت عملکرد مورد توجه است.در اين مقاله, طراحي سيستم ارزشيابي عملکرد کارکنان در سيستم بانکي براي سطوح مختلف شغلي با رويکرد ارزشيابي 360° و مبتني بر تحليل هاي سلسله مراتبي انجام شده است.مراحل مختلف طراحي سيستم جديد به شرح زير انجام شده است:1. مطالعه و بررسي تحليلي ادبيات نظري و تطبيقي,2. شناسايي متغيرهاي اصلي سيستم هاي ارزشيابي کارکنان,3. طراحي چک ليست و پرسشنامه کسب نظر خبرگان,4. طراحي پرسشنامه AHP براي اختصاص اوزان,5. تحليل الگوريتم AHP و اختصاص اوزان.نتايج تحليلي به دست آمده موارد 1) طراحي نظام جامع براي کارکنان صف و ستاد, 2) ارزشيابي کارکنان با رويکرد 360° (همکاران, بالا دست و کميته ارزشيابي), 3) اختصاص مجموع اوزان 100 براي مولفه هاي تدوين شده نظام ارزشيابي, را شامل شده است. در اين طراحي, در رويکرد 360° ارزشيابي از طريق همکاران (2 نفر), مدير بالا دست, خود فرد و کميته ارزشيابي کارکنان مد نظر قرار گرفته است و معيارهاي مختلفي که اوزان آن ها از طريق تحليل سلسله مراتبي به دست آمده در اين ارزشيابي مد نظر قرار مي گيرند. نتايج طراحي حاکي است در اين نوع ارزشيابي, قضاوت فرد مدير (سرپرست) بالا دست کم رنگ شده و يا درصد معيني از نظر مدير بالا دست با توجه به وزن اختصاص داده شده ذکر مي شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها