تاثير اصلاح طبقه بندي اقلام بودجه کشور بر بودجه بندي دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

تاثير اصلاح طبقه بندي اقلام بودجه کشور بر بودجه بندي دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

 

نویسندگان: سيدنوراني سيدمحمدرضا | صانعي مرضيه | جلال آبادي اسداله
کلیدواژه ها: آمارهاي مالي دولت | هزينه و بودجه تفصيلي. | بودجه بندي | درآمد | مقياس افتراق معنايي

چکیده:

مبناي تنظيم بودجه سال 1381 کل کشور, دستورالعمل تدوين آمارهاي مالي دولت (GFS) است که توسط صندوق بين المللي پول تنظيم شده است. پس از اين اصلاح و به منظور هماهنگي براي تحقق اهداف آن, تمام دستگاههاي دولتي از جمله دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي موظف‎اند چارچوبهاي جديد را رعايت کنند. با توجه به تفاوت ماهيت فعاليت مؤسسات آموزش عالي با ساير دستگاههاي دولتي, در اين تحقيق تأثير اصلاح طبقه بندي اقلام بودجه کشور بر چگونگي بودجه بندي دانشگاههاي وابسته به وزارت علـوم , تحقيقات و فناوري با استفاده از روش پرسشنامه افتراق معنايي و آزمونهاي مک نمار و من ويتني مورد بررسـي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي‎دهد که  اصلاح طبقه بندي اقلام بودجه بر روشهاي نظارتي بودجه دانشگاهها, شفاف سازي درآمدها و هزينه ها و روشهاي برآورد درآمدها و هزينه ‎هاي آنها اثر مثبت داشته است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها