طراحي يک مدل ارزيابي عملکرد پروژه هاي تحقيقاتي بر اساس مثلث پروژه

طراحي يک مدل ارزيابي عملکرد پروژه هاي تحقيقاتي بر اساس مثلث پروژه

 

 

نویسندگان: احساني رحيم | سعيدي مهرآباد محمد
کلیدواژه ها: پروژه تحقيقاتي | شاخص عملکرد | تابع زيان درجه دو | ضريب عملکرد | مثلث پروژه | مدل ارزيابي عملکرد

چکیده:

اين مقاله در مورد يک مدل ارزيابي عملکرد براي پروژه هاي تحقيقاتي براساس مثلث پروژه که شامل زمان, هزينه و محدوده مي باشد, بحث مي کند. براي ارزيابي عملکرد پروژه ها چندين روش مانند چک ليست ها, مدل امتياز دهي, تحليل سلسله مراتبي و تکنيک هاي اقتصاد مهندسي در ادبيات موضوع, ارايه شده اند. نکته اي که حايز اهميت مي باشد اين است که در يک مجموعه تحقيقاتي شاخص هاي مختلفي براي ارزيابي عملکرد پروژه ها وجود دارند اما در اين مقاله سه شاخص ارزيابي انحراف از زمان, هزينه و کيفيت, بر اساس مثلث پروژه, تعريف مي گردند. سپس تابعي براي محاسبه عملکرد يک پروژه تعيين مي شود که اين سه شاخص را با استفاده از منطق تابع زيان درجه دو در مهندسي کيفيت, يکپارچه مي کند. همچنين مدل فوق با استفاده از داده هاي موجود در يک مرکز پژوهشي تست مي شود و با نتايج مدل موجود در آن, مقايسه مي گردد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها