ارايه مدلي به منظور ارزيابي عملکرد سازمانهاي کوچک و متوسط در اتخاذ تجارت الکترونيکي

ارايه مدلي به منظور ارزيابي عملکرد سازمانهاي کوچک و متوسط در اتخاذ تجارت الکترونيکي

 

 

نویسندگان: چهارسوقي سيدکمال | سميع زاده رضا
کلیدواژه ها: سازمانهاي کوچک و متوسط | آمادگي الکترونيکي | ارزيابي عملکرد تجارت الکترونيکي | کارت امتيازي متوازن | تجارت الکترونيکي

چکیده:

تجارت الکترونيکي به عنوان يکي از مهمترين جنبه هاي نوآوري در انجام فرآيندهاي کسب و کار, توسط سازمانها و شرکتهاي زيادي در سطح جهان به کار گرفته شده است. سازمانهاي کوچک و متوسط به عنوان بخش عمده اقتصادي هر کشوري, نقش اساسي در بهبود و ارتقا شاخص هاي اقتصادي دارند و به همين دليل اتخاذ روشها و ابزارهاي نوآورانه و نوين انجام فرآيندها و امور کسب و کار مانند تجارت الکترونيکي نقش مهمي در موفقيت اين گونه سازمانها خواهد داشت. در تحقيق حاضر, تلاش بر اين است تا با بررسي و تحليل انواع مدلهاي ورود سازمانهاي کوچک و متوسط به تجارت الکترونيکي, مولفه ها و شاخص هاي اثرگذار بر ارتقا عملکرد آنها در اتخاذ تجارت الکترونيکي شناسايي و تعيين شوند. بدين منظور بر اساس انواع تحقيقات قبلي و مطالعه ادبيات مرتبط با موضوع, و همچنين جمع آوري نظرات خبرگان مرتبط با حوزه تحقيق اقدام به شناسايي مدل اوليه ورود سازمانهاي کوچک و متوسط به تجارت الکترونيکي شده است. عوامل فني, عوامل سازماني و نيز سيستم هاي بين سازماني, بعنوان مولفه هاي تشکيل دهنده مدل پيشنهادي در نظر گرفته شده و شاخص هاي مرتبط با هر يک از آنها نيز شناسايي و تعيين شده اند. در ادامه با استفاده از پرسشنامه هاي طراحي شده بر مبناي مذکور نسبت به جمع آوري نظرات خبرگان دانشگاهي و حرفه اي اقدام شده و انواع شاخص هاي مرتبط با هر يک از مولفه ها و ارتباطات آنها با متغيرهايي مانند آمادگي الکترونيکي و همچنين متغيرهاي عملکردي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در نهايت با توجه به اصلاحات ايجاد شده, مدل نهايي و شاخصهاي اثرگذار بر عملکرد سازمانهاي کوچک و متوسط شناسايي شده اند. با استفاده از چنين مدلي مي توان جايگاه يک سازمان کوچک و متوسط را از نظر شاخصهاي عملکردي در ورود به تجارت الکترونيکي تعيين نموده و راهکارها و استراتژي هاي مناسب جهت بهبود نقاط ضعف عملکردي آنها ارايه نمود. به منظور ارزيابي عملکرد سازمانهاي کوچک و متوسط در اتخاذ تجارت الکترونيکي از شاخص هاي کارت امتيازي متوازن در زمينه فناوري اطلاعات استفاده شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها