مطالعه تطبيقي سنجش عملکرد سازماني در ايران و کشورهاي توسعه يافته

مطالعه تطبيقي سنجش عملکرد سازماني در ايران و کشورهاي توسعه يافته

 

 

نویسندگان: حجازي علي | کاخاني محمدجميل | ملکي محمدرضا | نصيري پور اميراشکان
کلیدواژه ها: عملکرد | مديريت عملکرد | ايران | سنجش عملکرد

چکیده:

زمينه و هدف: عملکرد سازمان ها به ويژه در بخش بهداشت و درمان مبناي توسعه کمي و کيفي محسوب مي گردد. از طرفي سيستم هاي بهداشتي و درماني به منظور رشد و توسعه خود نياز به اندازه گيري و بهبود عملکرد دارند. هدف از انجام اين پژوهش, مطالعه تطبيقي سنجش عملکرد در ايران و برخي از کشورهاي توسعه يافته با رويکرد استفاده در نظام بهداشت و درمان ايران مي باشد.مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفي تطبيقي, کشورهاي استراليا, کانادا, هلند, سوئد, انگلستان و آمريکا که تجارب موفقي در زمينه اندازه گيري عملکرد دارند انتخاب شدند. به منظور جمع آوري داده ها در کشورهاي مورد مطالعه از مجلات علمي, کتب, بانک هاي اينترنتي و برقراري ارتباطات الکترونيکي استفاده گرديد. داده هاي جمع آوري شده در مورد کشورهاي مورد مطالعه بر اساس متغيرهاي پژوهش, خلاصه و دسته بندي شده و در جداول تطبيقي مورد مقايسه و تحليل قرار گرفتند.يافته ها: عمده کشورهاي مورد مطالعه معيارهايي از قبيل اعتبار, اعتماد, واقعي بودن, به موقع بودن, ارتباط داشتن, صحت و مناسبت را در برنامه هاي سنجش عملکرد در نظر گرفته و از نتايج سنجش عملکرد در فرآيند بودجه ريزي استفاده نموده اند. بهره برداري از نتايج نهايي برنامه هاي سنجش عملکرد در تصميم گيري, بودجه ريزي در کشور هاي مورد مطالعه مورد تاکيد قرار گرفته است. در ايران سنجش عملکرد در دو بعد اختصاصي و عمومي انجام مي گيرد.نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که در اکثر کشورهاي توسعه يافته معيارهاي عملکردي مناسب, مدل هاي ارزيابي عملکرد و بهره وري از نتايج سنجش عملکرد در تصميم گيري و بودجه بندي مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها