ارايه روش شبيه سازي تبريد فازي بر پايه مدل برنامه ريزي شانس براي مسايل بودجه بندي

ارايه روش شبيه سازي تبريد فازي بر پايه مدل برنامه ريزي شانس براي مسايل بودجه بندي

 

 

نویسندگان: زارع مهرجردي يحيي | مراديان بروجني پگاه | فريدوني سپيده
کلیدواژه ها: ارزش خالص فعلي | شبيه سازي فازي | برنامه ريزي شانس | بودجه بندي سرمايه اي | شبيه سازي آنيلينگ

چکیده:

با توجه به وجود ابهام در فرآيند مالي پروژه ها, مفاهيم فازي مبناي اين مقاله را به خود اختصاص داده است و از برنامه ريزي شانس و روش شبيه سازي آنيلينگ به عنوان وسيله اي جهت تعيين ارزش خالص فعلي چند پروژه و در نهايت انتخاب اقتصادي ترين آنها بهره گرفته شده است. در اين مقاله, هزينه هاي سرمايه گذاري و فرآيند مالي خالص ساليانه به صورت فازي بر اساس مقدار اعتبار در نظر گرفته شد. مدل با استفاده از شبيه سازي آنيلينگ حل و سپس جهت اعتبارسنجي با نتايج حاصل از شبيه سازي فازي بر اساس الگوريتم ژنتيک و روش شاخه و حد مقايسه گرديد. نتايج نشان دهنده اين موضوع است که الگوريتم ژنتيک در ابعاد کوچک در مقايسه با شبيه سازي آنيلينگ, داراي خطاي کمتر و نتيجه بهتري است. لازم بذکر است که تمامي الگوريتم ها (شبيه سازي فازي و آنيلينگ) با استفاده از نرم افزار MTLAB R2009a در کامپيوتر شخصي با, 2.66GHz نوشته شده اند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها