بررسي و تجزيه و تحليل ميزان اثربخشي نظام ارزيابي عملکرد جديد کارکنان دولت

بررسي و تجزيه و تحليل ميزان اثربخشي نظام ارزيابي عملکرد جديد کارکنان دولت (مورد مطالعه در ستاد مرکزي وزارت امور اقتصادي و دارايي)

 

 

نویسندگان: غفوري داوود | طبرسا غلامعلي
کلیدواژه ها: بهبود عملکرد | ارزيابي عملکرد | اثربخشي | ارزيابي کارکنان دولت | مديرت منابع انساني

چکیده:

ارزيابي عملکرد در تسهيل اثربخشي سازماني, يک وظيفه مهم و حياتي مديريت منابع انساني تلقي مي شود. در سالهاي اخير, به نقش ارزيابي عملکرد توجه زيادي معطوف شده است, زيرا طرفداران آن معتقدند يک نظام اثربخش ارزيابي عملکرد مي تواند انبوهي از مزيتها را براي سازمانها و کارکنان آنها ارزاني دارد. البته توجه به بحث ارزيابي عملکرد در سالهاي اخير در ايران بويژه در بخش دولتي قابل ملاحظه بوده و طي چند سال اخير, دولت با پياده سازي نظام ارزيابي عملکرد کارکنان خود سعي در بهبود وضع موجود نظام ارزيابي در بين مديران, سرپرستان, کارشناسان و کارکنان داشته است. در اين مقاله, ميزان اثربخشي نظام ارزيابي عملکرد فعلي و قبلي کارکنان دولت بررسي شده و در اين رابطه فرضيه ها (7 فرضيه) و سوالهايي مرتبط با هدف و منظور يک نظام ارزيابي صحيح در سازمان, مطرح و در قالب پرسشنامه در اختيار نمونه آماري (کارشناسان ادارات مرکزي وزارت امور اقتصادي و دارايي ) قرار گرفته است, سپس نظرات آنها به صورت مقايسه اي در رابطه با دو نظام ارزيابي عملکرد فعلي و قبلي کارکنان دولت بررسي, تجزيه و تحليل شده است.يافته ها و نتايج تحقيق نشان مي دهد نظام ارزيابي عملکرد فعلي کارکنان دولت در مقايسه با نظام قبلي آن از حيث تحقق اهداف مترتب بر آن موفقتر عمل کرده و حرکت روبه جلويي در اين مسير حس مي شود. در پايان پيشنهاداتي براي بهبود و توسعه برنامه هاي ارزيابي عملکرد کارکنان دولت و رفع مشکلات و نواقص موجود و همچنين ارتقاي اثربخشي آن ارايه شده است .

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها