امکان سنجي طراحي مدل محاسبه بهاي تمام شده سپرده هاي بانکي به روش ABC

امکان سنجي طراحي مدل محاسبه بهاي تمام شده سپرده هاي بانکي به روش ABC: مورد بانک رفاه

 

 

نویسندگان: ناصري مهدي | عرب مازاريزدي محمد
کلیدواژه ها: موقعيت راهبردي | فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي | مدل دلتا | بهايابي بر مبناي فعاليت

چکیده:

تغيير و تحولات ايجاد شده در شرايط دروني و بيروني بنگاه هاي اقتصادي و سازمان ها و تاثير عواملي نظير تشديد روند رقابت, موجب عدم کفايت سيستم هاي سنتي حسابداري در ارايه اطلاعات لازم براي برنامه ريزي, تصميم گيري و کنترلهاي مديريتي گرديده است. نقصان سيستم هاي سنتي بهايابي از جهت اعتبار, صحت, کفايت, انجام و مربوط بودن, نياز به سيستم هاي جديد بهايابي بر مبناي فعاليت را افزايش داده است. سيستم بهايابي بر مبناي فعاليت نتيجه تلاش حسابدارن مديريت براي فراهم نمودن نيازهاي جديد اطلاعاتي در عصر اطلاعات است. اين سيستم علاوه بر اندازه گيري صحيح بهاي تمام شده محصولات, قادر به اطلاعات مفيدي در مورد عملکرد فرايندهاي کسب و کار سازمان است. بر همين اساس, مديريت بر مبناي فعاليت مي تواند مديران را در تصميم گيري و برنامه ريزي در زمينه ارائه خدمات جديد, بهبود خدمات موجود و ارزيابي عمکرد به منظور دستيابي به يکسري مزاياي رقابتي استراتژيک براي سازمان ها ياري رساند. در اين پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسي سيستم فعلي بهايابي خدمات در بانکهاي تجاري کشور, مدلي براي محاسبه بهاي تمام شده سپرده هاي بانکي (به عنوان منابع اصلي تأمين مالي بانک ها) با استفاده از روش بهايابي بر مبناي فعاليت طراحي شود. نتايج تحقيق نشان ميدهد در صورت استفاده از روشهاي ميتني بر فعاليت در بهايابي خدمات بانکي تفاوت قابل ملاحظه اي در بهاي تمام شده انواع خدمات با ارقام مورد محاسبه يا مورد انتظار مديران بانک ايجاد خواهد شد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها