بررسي آثار به کارگيري استراتژي‌هاي رقابتي مناسب بر کارايي شرکت‌هاي تجاري ايران

بررسي آثار به کارگيري استراتژي‌هاي رقابتي مناسب بر کارايي شرکت‌هاي تجاري ايران

 

 

نویسندگان: قاسمي بهروز | ابراهيمي عبدالحميد
کلیدواژه ها: استراتژي تمايز | استراتژي تمرکز | استراتژي رقابتي | استراتژي رهبري قيمت تمام شده | استراتژي بهترين شيوه هزينه کردن

چکیده:

بخش تجاري کشور به دليل عقب ماندگي علمي و فني و بهره وري پايين عوامل توليد, آمادگي لازم براي رقابت با ساير رقبا را ندارد. واقعيت آن است که در محيط فعلي, ايران فرصت اندکي براي کسب مزيت رقابتي در بخش تجارت دارد.شکافهاي عميق در تکنولوژي, ناآشنايي با شرايط عرضه و تقاضا, درک نداشتن دقيق از رويکردهاي محصول و بازار, ناآگاهي از رفتار مصرف کنندگان, ناموزوني در اتخاذ استراتژي و ساختار, اطلاع نداشتن از تلاطم هاي اجتماعي و سياسي, افزايش سطوح تجارت جهاني و ... مجموعه عواملي مي باشند که آن واقعيت را تشديد کرده است. به همين منظور ضرورت دارد تا براي پيشگيري از آثار منفي اينگونه عوامل يک برنامه فراگير, منسجم و انعطاف پذير جهت پوشش آن شکافها طرح ريزي شود.مقاله حاضر به عنوان "بررسي آثار به کارگيري استراتژيهاي رقابتي مناسب بر کارايي شرکتهاي تجاري ايران" به دنبال ارايه آن برنامه از طريق اتخاذ سياستهاي هم راستا براي کسب مزيتهاي تجاري است.نتايج مقاله, شواهدي را با توجه به شدت تاثيرگذاري استراتژيهاي رقابتي در خصوص امکان عملي استفاده و اولويت بندي آن استراتژيها براي شرکتهاي تجاري فراهم کرده است. با مشاهده آن نتايج مي توان اذعان کرد که اولويت بندي آن استراتژيها براي شرکتهاي تجاري فراهم کرده است. با مشاهده آن نتايج مي توان اذعان کرد که اولويت بندي و درجه اهميت هر يک از چهار استراتژي رقابتي با يکديگر متفاوت و داراي اختلاف معنادار مي باشد. به عبارتي ديگر کارايي شرکت هاي تجاري تحت تاثير هر يک از اين ابعاد, از خود واکنشي ويژه و متفاوت ارايه مي کند. اين به نحوي است که استراتژي رهبري قيمت تمام شده با اولويت اول بيشترين تاثير را در کارايي شرکتهاي تجاري دارد و در گام بعد استراتژيهاي بهترين شيوه هزينه کردن, تمايز و تمرکز ديگر اولويتهاي مهم در ارتقاي کارايي شرکتهاي تجاري به شمار مي آيند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها