ارايه راهکارهاي ارتقاي عملکرد در بخش دولتي با رويکرد BSC، ANP فازي و VIKOR

ارايه راهکارهاي ارتقاي عملکرد در بخش دولتي با رويکرد BSC، ANP فازي و VIKOR (مطالعه موردي در اداره کل تعاون استان يزد)

 

 

نویسندگان: طحاري مهرجردي محمدحسين | شاکري فاطمه | بابايي ميبدي حميد | ميرغفوري سيدحبيب اله
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | VIKOR | FANP | اداره کل تعاون استان يزد | کارت امتيازي متوازن

چکیده:

وجود نظام هاي دقيق, جامع و معتبر مديريت عملکرد, به عنوان يکي از شاخص هاي توسعه يافتگي سازمان ها و جوامع, مرهون و نيازمند فراهم سازي زير ساخت ها و الزامات ويژه اي است که خصوصا در سطح دستگاه هاي دولتي, ايجاد و حفظ و گسترش آن ها محتاج برنامه ريزي, عزم و حمايتي گسترده مي باشد.با توجه به اهميت تغيير نگرش در برنامه هاي بخش دولتي و لزوم بازنگري در فرآيندهاي اجرايي اين بخش ها, محدوديت هايي براي پياده سازي يک نظام جامع ارزيابي وجود دارد.هدف از اين پژوهش ارايه يک رويکرد ترکيبي FANP, VIKOR و کارت امتيازي متوازن براي ارزيابي عملکرد در بخش دولتي مي باشد. حوزه مورد مطالعه اين پژوهش اداره کل تعاون استان يزد است که مشتمل بر 10 شعبه شهرستاني مي باشد. بر اين اساس, شاخص هاي ارزيابي بر مبناي الگو کارت امتيازي متوازن در چهار جنبه, مالي, مشتري, فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري استخراج شدند و سپس با استفاده از تکنيک FANP وزن دار گرديدند. در مرحله بعد اوزان بدست آمده از شاخص ها, در داده هاي مربوط به آن ها در هر شعبه ادغام, و از تکنيک VIKOR به منظور رتبه بندي شعب ادارات تعاون استان يزد استفاده شد. بر اساس نتايج تکنيک FANP, بعد مالي با وزني معادل 0.312 به عنوان مهمترين بعد, و بر اساس نتايج تکنيک VIKOR شعبه شهرستان يزد, بهترين عملکرد را در بين شعب اداره کل تعاون استان يزد دارا مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها