کاربرد کارت امتيازي متوازن (BSC) و روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) در ارزيابي عملکرد گروه هاي علمي

کاربرد کارت امتيازي متوازن (BSC) و روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) در ارزيابي عملکرد گروه هاي علمي

يک مطالعه موردي در دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي زنجان

 

 

نویسندگان: شغلي عليرضا | روشناس خديجه
کلیدواژه ها: گروه هاي آموزشي | تحليل سلسله مراتبي | کارت امتيازي متوازن | ارزيابي عملکرد

چکیده:

زمينه و هدف: سنجش و ارزشيابي کيفيت آموزش و عملکرد گروه هاي علمي در دانشگاه به دليل وظايف خطير آن از حساسيت و اهميت بالايي برخوردار است. يکي از مدل هاي مشهور براي ارزيابي عملکرد در سطح سازمان و زيرمجموعه هاي آن مدل کارت امتيازي متوازن مي باشد. اين پژوهش با هدف توسعه مدلي در قالب کارت امتيازي متوازن و روش تحليل سلسله مراتبي به منظور ارزيابي عملکرد گروه هاي آموزشي دانشکده داروسازي زنجان انجام پذيرفت.روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي, پيمايشي تعداد 24 نفر از اعضاي هيات علمي دانشکده داروسازي زنجان در قالب شش گروه آموزشي و 100 دانشجوي رشته داروسازي در مقاطع مختلف تحصيلي مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه و مصاحبه نيم ساختاريافته بود. داده هاي جمع آوري شده از طريق نرم افزار Excel و نرم افزار Expert Choice نسخه 11 تعيين وزن و با .SPSS نسخه 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: با توجه به نتايج در محيط آموزشي, ابعاد رشد و يادگيري با امتياز وزني (0.377) و مشتري (0.345) بيشترين امتياز و فرايندهاي داخلي (0.158) و بعد مالي (0.121) در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. در ارتباط با رتبه بندي گروه هاي آموزشي گروه فارماسيوتيکس و کنترل غذا و دارو بالاترين نمره عملکرد را در ابعاد رشد و يادگيري, فرايندهاي داخلي و مشتري کسب کردند.نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش مي تواند علاوه بر ارايه و توسعه ترکيبي مناسب از دو تکنيک BSC و AHP براي ايجاد تصويري از به کارگيري مناظر چهارگانه کارت امتيازي متوازن در محيط هاي آموزشي, در برنامه ريزي و بهبود عملکرد سيستم هاي آموزشي مشابه از طريق ارتقاي کيفيت ارزيابي عملکرد و رتبه بندي آموزشي به کار برده شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها