شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد در ورود به بازارهاي خارجي

شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد در ورود به بازارهاي خارجي (مطالعه موردي: ايران خودرو)

 

 

نویسندگان: نوع پسنداصيل سيدمحمد | ملک اخلاق اسماعيل | جمالي خديجه
کلیدواژه ها: استراتژي ورود | ارزيابي عملکرد | کارت امتيازي متوازن

چکیده:

با رقابتي و پيچيده تر شدن تجارت در سطح بين الملل, لزوم توجه مديران به استراتژي هاي ورود به بازارهاي جهاني به عنوان يک مزيت رقابتي براي شرکت ها مطرح شده است؛ ضمن آنکه اندازه گيري عملکرد, نقشي کليدي در موفقيت سازمان ها ايفا مي نمايد. يکي از مدل هاي اندازه گيري عملکرد, کارت امتيازي متوازن است (BSC) که داراي مزاياي زيادي نسبت به ساير روش هاي مشابه است. در اين تحقيق, از تکنيک هاي متفاوت تعيين درجه ارجحيت مولفه ها نسبت به يکديگر, شامل روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP), بردار ويژه و روش SMART استفاده شده و عملکرد استراتژي هاي ورود به بازارهاي خارجي شرکت ايران خودرو در طي سال هاي 88 و 89 با استفاده از کارت امتيازي متوازن ارزيابي شده است. يافته ها نشان مي دهد منظرهاي کارت امتيازي متوازن به ترتيب درجه موفقيت شامل نوآوري و توسعه 62%, مشتري 52%, فرآيندهاي کسب وکار 47% و مالي 24% است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها