طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري فازي جهت ارزيابي عملکرد مديران IT

طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري فازي جهت ارزيابي عملکرد مديران IT (مورد مطالعه: شرکت همراه اول)

نویسندگان: کريمي هراتمه فاطمه | پيدايي ميرمهرداد
کلیدواژه ها: منطق فازي | ارزيابي عملکرد | سيستم پشتيبان تصميم گيري | تصميم گيري چند شاخصه

چکیده:

زمينه: رشد و بالندگي هر سازماني در گرو استفاده از مديران شايسته و توانمند است و انتساب مديران توانمند منوط به وجود رويکرد و معيارهاي مناسب براي انتخاب و به کارگيري مديران مي باشد. هدف: هدف اصلي اين تحقيق طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري مبتني بر قاعده جهت ارزيابي عملکرد مديران آي تي شرکت همراه اول با استفاده از منطق فازي بر اساس مستندات علمي صنعت تله کام, مي باشد. روش: روش انجام اين پژوهش از نظر هدف, توصيفي-ارزشيابي و روش گرد آوري اطلاعات «مطالعه موردي مستندات» است و از ابزار تعيين متغيرهاي مدل تصميم گيري و مصاحبه استفاده شده است, روش نمونه گيري در اين پژوهش ترکيبي از دو روش نمونه گيري غيراحتمالي هدفمند (قضاوتي) و نمونه گيري گلوله برفي است. براي دو دسته ويژگي هاي فردي و ويژگي هاي شغلي, معيارهاي مربوطه با ضرايب مجزاي تعيين مي شود. معيارهاي فردي از طريق مطالعات کتابخانه اي و انتخاب و دسته بندي بخشي از آنها در سه گروه رفتاري, فني و راهبردي به دست آمده اند. سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري داراي يک بانک اطلاعاتي متشکل از دانش موجود درباره موضوع, يک زبان براي فرموله کردن مسائل و پرسش و يک برنامه مدل سازي براي آزمايش تصميمات ممکن هستند, لذا در تحقيق حاضر, سيستم پشتيبان تصميم گيري مبتني بر قاعده جهت ارزيابي عملکرد مديران آي تي شرکت همراه اول با استفاده از منطق فازي, طراحي خواهد شد. يافته ها: يافته هاي حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که با بررسي و تحليل «ويژگي هاي فردي و شغلي مدير IT » و با استفاده از نتيجه گيري هاي پژوهش حاضر, ميتوان به بهبود عملکرد مديران آي تي شرکت همراه اول کمک کرده و اين پژوهش به ارائه مدلي جديد در خصوص ارزيابي مديران فناوري اطلاعات پرداخته است به گونه اي که مديران را نه تنها بر اساس ويژگي هاي فردي, بلکه بر اساس ويژگي هاي شغلي که در آن مشغول به کار هستند نيز ارزيابي مي کند. نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي پژوهش ميتوان نتيجه گيري کرد که با بررسي و تحليل «ويژگي هاي فردي و شغلي مدير IT», مي توان عملکرد مديران IT را به صورت جامعي ارزيابي نمود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها