کاربرد کارت امتيازي متوازن در تعيين شاخص هاي سنجش عملکرد آموزش عالي

کاربرد کارت امتيازي متوازن در تعيين شاخص هاي سنجش عملکرد آموزش عالي

 

 

نویسندگان: عقيلي رضا | صادقيان سورکي مهدي | رنجبرسودجاني يوسف
کلیدواژه ها: آموزش عالي | کارت امتيازي متوازن | مديريت | ارزيابي عملکرد

چکیده:

زمينه و هدف پژوهش: کارت امتيازي متوازن يکي از ابزارهاي حفظ و آموزش و ارزيابي نيروي انساني در دانشگاه است و قوت و ضعف آن مستقيماً در کارآيي و اثربخشي جامعه نمود پيدا مي کند. انجام کارهاى درست و درست انجام دادن کارها, ايجاد يک رابطه تعادلى ميان راهبرد (رسالت ها) سازمان, از جمله دانشگاه و عملکردهايش (آموزش, پژوهش وخدمات) با توجه به تهديدهاى رقابتى و فشارهاى روزمره وارد بر فرآيندهاى سازمان براي بهبود و کاراتر شدن و روبرو شدن با چالش هاى آينده, سازمان ها را وادار کرده است تا هم از لحاظ راهبرد و هم از لحاظ فرآيندها داراى تعالى باشند و به خوبى عمل کنند. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي چگونگي کاربرد کارت امتيازي متوازن در بهبود آموزش عالي و تعيين شاخص هاي سنجش عملکرد از چهار منظر (مالي, فرآيند دروني, مشتري, رشد و يادگيري) انجام شد. روش: روش مطالعه در اين پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي و روش جمع آوري اطلاعات کتابخانه اي و منابع الکترونيکي بود. نتايج: نتايج تحقيق نشان دهنده اين حقيقت است که مؤسسات آموزش عالي به منظور بهبود عملکرد خود بايد ابزار مديريت استراتژيک را توسعه دهند, کاربرد ابزاري همچون کارت امتيازي متوازن شرايط را براي پيشرفت ارزيابي موسسات آموزشي عالي مهيا نموده و اين امکان را فراهم مي نمايد که منابع را در يک روش راهبردي مناسب تخصيص داده و با يادگيري از بازار و مشتريان, در هر شرايطي فرآيندها و عمليات خود را اصلاح کرده و بهبود بخشند, تا در راستاي مأموريت و هدف هايشان قدم بردارند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها