استراتژي ارتقاي مديريت درآمدي شهرداري هاي کوچک با تاکيد بر بودجه ريزي

استراتژي ارتقاي مديريت درآمدي شهرداري هاي کوچک با تاکيد بر بودجه ريزي (مطالعه موردي: شهرداري شاهديه)

 

 

نویسندگان: باقري کشکولي علي | سرور رحيم | موسوي ميرنجف
کلیدواژه ها: شهرداري شاهديه | مديريت درآمد | بودجه ريزي | استراتژي

چکیده:

مقدمه و هدف پژوهش: روش بودجه ريزي نقش بسيار مهم و حياتي در تحقق اهداف شهرداري ها ايفا مي نمايد, در اين خصوص بودجه ريزي عملياتي روابط بين هزينه و نتايج را مشخص نموده و نيز چگونگي ايجاد اين روابط را توضيح مي دهد. هدف اصلي اين مقاله ارايه استراتژي بودجه ريزي عملياتي جهت ارتقاي مديريت درآمدي شهرداري شاهديه است که اين هدف, با مطالعه مراحل و روش هاي بودجه ريزي و تفريغ بودجه شهرداري شاهديه انجام شده است.روش پژوهش: روش پژوهش «توصيفي - تحليلي» است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري t, آزمون ويلکاکسون و آماره فريدمن استفاده شده است.يافته ها: درآمد هاي ناشي از عوارض عمومي شهرداري شاهديه از 49.7 درصد در سال 1380, به 29.4 درصد در سال 1387 کاهش يافته است. در مقابل روند رو به افزايش هزينه هاي جاري شهرداري طي سال هاي 87-1381 به تفکيک هر سال به ترتيب با نرخي معادل 24.3 درصد, 26.2 درصد, 29.08 درصد, 28.1 درصد, 16.9 درصد و 29 درصد در فاصله سال هاي 87-1386 ادامه داشته است.نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد بودجه در شهرداري شاهديه به عنوان مهمترين شاخص برنامه ريزي و ارزيابي عملکرد به هيچ عنوان قابليت هاي لازم ياري رساندن به مديريت شهري را دارا نمي باشد. در حقيقت تقسيم بندي و طبقه بندي هزينه ها در شهرداري به جاري و عمراني هيچ مبنايي مناسب و قابل اتکا را جهت تصميم گيري, برنامه ريزي و کنترل عملکرد ايجاد نمي نمايد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها