ارايه مدل ارزيابي عملکرد نيروي انساني با استفاده از سيستم استنتاج فازي (FIS)

ارايه مدل ارزيابي عملکرد نيروي انساني با استفاده از سيستم استنتاج فازي (FIS)

 

 

نویسندگان: رضايي کليدبري حميدرضا
کلیدواژه ها: عملکرد وظيفه اي | ارزيابي عملکرد | نيروي انساني | عملکرد زمينه اي | سيستم استنتاج فازي

چکیده:

ارزيابي عملکرد نيروي انساني يکي از بخش هاي مهم مديريت منابع انساني و هسته اصلي مديريت عملکرد است. با وجود اين, معمولاً گزارش هاي ارزيابي عملکرد سرپرستان در پرونده هاي کارکنان بايگاني مي شود و اين مساله گاهاً اعتبار ارزيابان و فرايند ارزيابي را زير سئوال مي برد. از منظر مديريت نيز در فرايند ارزيابي عملکرد, وقت ارزشمندي که بايد صرف دستيابي به اهداف سازمان گردد, صرف امور غير مولد مي شود. به علاوه, انتخاب شيوه ارزيابي عملکرد نيز مساله با-اهميتي است که نقش پر رنگي در ارزيابي عملکرد ايفا مي کند. در اين مقاله با به کارگيري يک سيستم استنتاج فازي, متشکل از دو بعد عملکرد زمينه اي و عملکرد وظيفه اي به ارزيابي عملکرد کاري کارکنان پرداخته شده است. بدين منظور پس از استخراج معيارهاي اوليه ارزيابي عملکرد از مباني نظري, با استفاده از تکنيک دلفي فازي و با کسب نظر خبرگان, اقدام به ارزيابي معيارها گرديد. خبرگان پژوهش شامل مديران منابع انساني ادارات مختلف يک سازمان دولتي در استان گيلان و مديران منابع انساني اداره کل سازمان مورد مطالعه هستند که مجموع آن ها 20 نفر مي باشد. سپس با به کارگيري روش دلفي فازي 5 شاخص عملکرد زمينه اي و 3 شاخص عملکرد وظيفه اي به عنوان شاخص هاي نهايي ارزيابي عملکرد شناسايي گرديدند. در ادامه, قواعد موجود ميان ابعاد ارزيابي عملکرد و عملکرد نيروي انساني, شاخص هاي عملکرد زمينه اي و عملکرد زمينه اي و نهايتاً شاخص هاي عملکرد وظيفه اي و عملکرد وظيفه اي بر اساس نظر خبرگان تعريف شدند. در اين پژوهش برنامه نويسي قواعد سيستم استنتاج فازي در برنامه متلب صورت گرفت و براي جمع بندي قواعد از روش ممداني استفاده گرديد. در نهايت با اجراي آزمون حدي, اعتبار مدل مورد بررسي و تاييد قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد که مدل ارايه شده, روش ارزشمندي در ارزيابي عملکرد کارکنان به شمار مي رود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها