ارزيابي عملکرد متوازن با تاکيد بر شاخص هاي BSC (مورد: شرکت هاي کاشي و سراميک استان يزد)

ارزيابي عملکرد متوازن با تاکيد بر شاخص هاي BSC (مورد: شرکت هاي کاشي و سراميک استان يزد)

 

 

نویسندگان: انواري رستمي علي اصغر | زارعي محمودآبادي محمد | آذر عادل
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | کارآيي | شرکت هاي کاشي و سراميک | تحليل پوششي داده هاي متوازن | کارت امتيازي متوازن

چکیده:

در دنياي رقابتي امروز, بسياري از شرکت هاي توليدي و خدماتي, ناگزير شده اند به رويکردهاي جديد مديريتي رو بياورند. از جمله اين رويکردها, مي توان به روش هاي جديد ارزيابي عملکرد اشاره کرد که نقش مهمي در بهبود عملکرد يک سازمان دارند. کارت امتيازي متوازن از نوآوري هاي اخير مديريتي است که سازمان را از چهار ديدگاه عمده مديريتي مورد ارزيابي قرار مي دهد و هدف آن, فراهم کردن ديد جامعي از کسب وکار براي مديران عالي مي باشد. ولي يک مساله اساسي در به کارگيري مدل هاي BSC, تعيين خط مبنا و الگويي است که عملکرد سازمان بر اساس آن اندازه گيري شود؛ بدون اين استاندارد و خط مبنا, ارزيابي غير ممکن است و از طرفي تعيين استانداردها, سخت و اغلب گمراه کننده مي باشد. براي حل اين مشکل, مدل ترکيبي BSC و تحليل پوششي داده ها پيشنهاد مي شود. مدل تحليل پوششي داده ها روشي مبتني بر برنامه ريزي رياضي و يک رويکرد ناپارامتريک است که در ارزيابي کارآيي نسبي واحدهاي تصميم گيري مشابه با چندين ورودي و خروجي, مورد استفاده قرار مي گيرد. از آن جا که DEA, مبتني بر تحليل نسبي است, واحدهاي تصميم, در مقابل يکديگر ارزيابي مي شوند؛ بدين ترتيب با استفاده از ترکيب BSC و DEA, بر يکي از موانع عمده کارت امتيازي متوازن, يعني نياز به تعيين استانداردها و خط مبنا, غلبه مي شود. در اين مقاله يک مدل جديدBSC – DEA متوازن ارايه شده است. از مهمترين مزاياي مدل پيشنهادي را مي توان به فراهم کردن بينش جامع از کسب و کار براي مديران, ارزيابي متوازن بر اساس تمام جنبه هاي مطرح شده در BSC و حفظ تعادل بين آن ها, خطي بودن و انعطاف پذيري مدل و قدرت تفکيک بالا اشاره کرد. در پايان, تجربه اي از به کارگيري مدل پيشنهادي در ارزيابي عملکرد شرکت هاي کاشي و سراميک استان يزد آورده شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها