سرمايه گذاري در موجودي کالا، راه کاري براي بهبود عملکرد يا چالشي براي بدتر شدن آن

سرمايه گذاري در موجودي کالا، راه کاري براي بهبود عملکرد يا چالشي براي بدتر شدن آن

 

 

نویسندگان: وديعي محمدحسين | ملاايمني وحيد | کاردان بهزاد
کلیدواژه ها: عملکرد شرکت | بهايابي جذبي | سرمايه گذاري در موجودي کالا | هزينه هاي نگهداري از موجودي کالا

چکیده:

هدف: همواره اين سؤال مطرح است که آيا بهايابي جذبي با توليد بيشتر و نگهداري موجودي کالا در دنيايي که تمرکز بر نگهداشت حداقل موجودي کالا است, باز هم مي تواند سبب بهبود عملکرد شده و بر هزينه هاي نگهداري غلبه کرده, عملکردي بهتر از شرکت را به تصوير بکشاند. در اين پژوهش سعي شده است رابطه ي سرمايه گذاري در موجودي کالا و عملکرد شرکت مورد آزمون قرار گيرد. روش: اين پژوهش در حوزه ي تحقيقات اثباتي حسابداري قرار داشته که داده هاي 163 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سال هاي 1388 تا 1395 را با استفاده از تحليل پانلي بررسي نموده است. يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که بين سرمايه گذاري در موجودي کالا و عملکرد شرکت, رابطه ي معنادار آماري برقرار نيست. علاوه بر اين, بين رشد فروش و تغيير در سرمايه گذاري در موجودي کالا, رابطه ي معنادار آماري مشاهده گرديد. نتيجه گيري: نگهداري موجودي کالا در ايران از لحاظ آماري نمي تواند تأثير قابل توجهي بر عملکرد شرکت داشته باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها