ارزيابي عملکرد عملياتي پروژه با تلفيق رويکرد مديريت ارزش کسب شده و تئوري منحني يادگيري

ارزيابي عملکرد عملياتي پروژه با تلفيق رويکرد مديريت ارزش کسب شده و تئوري منحني يادگيري

 

 

نویسندگان: غلاميان سيداکبر
کلیدواژه ها: مديريت ارزش کسب شده | پيش بيني هزينه | ارزيابي عملکرد پروژه | تئوري منحني يادگيري

چکیده:

عملکرد يک پروژه در قالب زمان و هزينه قابل ارزيابي و پيش بيني است. هدف اصلي اين پژوهش, توسعه مدلي براي ارزيابي عملکرد پروژه در قالب ابعاد زمان و هزينه و مبتني بر ريسک است. به عنوان يکي از مدل هاي شناخته شده در حوزه ارزيابي عملکرد زمان و هزينه, از رويکرد مديريت ارزش کسب شده استفاده مي شود. تلفيق اين رويکرد با مقوله منحني هاي يادگيري و مدل سازي تاثير آن در عملکرد و نيز توجه به تاثير ريسک بر آن با بهره گيري از روش کالمن-فيلتر, از نوآوري هاي پژوهش حاضر است. تلفيق روش مديريت ارزش کسب شده, منحني هاي يادگيري و روش پيش بيني کالمن-فيلتر ابزاري کارآمد در پيگيري روند پيشرفت, آناليز ريسک و پيش بيني اهداف عملکردي است. به منظور اعتبارسنجي پژوهش, دقت روش هاي مديريت ارزش کسب شده, زمان بندي کسب شده و روش کالمن-فيلتر در مقايسه با روش پيشنهادي در مطالعه اي موردي بررسي شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد روش پيش بيني تلفيقي براي ارزيابي عملکرد پروژه هاي دانش محور, کمترين متوسط درصد خطاي پيش بيني عملکرد در پروژه مورد مطالعه است, درنتيجه مي توان نتيجه گرفت که مدل پيشنهادي نتايج مطمئن تري در مقايسه با روش هاي رايج ارزيابي عملکرد ارائه مي کند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها