مدلي براي ارزيابي عملکرد شرکت هاي سرمايه گذاري با رويکرد تحليل پوششي داده ها و ‏روش تجزيه به مولفه هاي اصلي

مدلي براي ارزيابي عملکرد شرکت هاي سرمايه گذاري با رويکرد تحليل پوششي داده ها و ‏روش تجزيه به مولفه هاي اصلي

 

 

نویسندگان: استا سهراب | اميري مقصود | ثقفي علي | برزيده فرخ
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | شرکت هاي سرمايه گذاري | تحليل پوششي داده ها | تجزيه به مولفه هاي اصلي

چکیده:

ارزيابي عملکرد شرکت ها, مساله سهام داران فعلي و بالقوه است؛ بنابراين, پژوهش حاضر, به تبيين مدلي براي ارزيابي عملکرد شرکت هاي سرمايه گذاري با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها پرداخته است؛ به نحوي که به کمک PCA, وابستگي متغيرهاي ورودي و خروجي با تجزيه به عامل هاي اصلي از بين برده شود. پرسش اصلي پژوهش به اين صورت مطرح است که چگونه مي توان عملکرد شرکت هاي سرمايه گذاري را ارزيابي کرد. براي پاسخگويي به اين پرسش, همه شرکت هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس ايران انتخاب و آخرين گزارش هاي سالانه موجود شرکت هاي سرمايه گذاري در سال 1395 تحليل شده است. براي طراحي الگوريتم پيشنهادي, از رويکرد تلفيقي DEA-PCA استفاده شد که در نهايت به طراحي مدل ارزيابي عملکرد منجر شد. نتايج حاصل از اجراي الگوريتم پيشنهادي نشان مي دهد که از مجموع 34 شرکت سرمايه گذاري بررسي شده در سال 1395, فقط 4 شرکت با امتياز کارايي يک, کارا هستند. به عبارت ديگر 12 درصد شرکت هاي سرمايه گذاري کارا و 88 درصد ناکارا هستند که البته شرکت هاي کارا الگويي براي ساير شرکت ها هستند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها