ارزيابي عملکرد با رويکرد کارت امتيازي متوازن

ارزيابي عملکرد با رويکرد کارت امتيازي متوازن

 

 

نویسندگان: طبري مجتبي | آراسته فرزاد
کلیدواژه ها: بهبود مستمر | ارزيابي عملکرد | کارت امتيازات

چکیده:

پيچيدگي هاي محيط در عرصه هاي رقابتي کسب و کار و افزايش انتظارات مشتريان, ضرورت آگاهي از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر شاخص هاي کليدي را بيش از پيش آشکار نموده است.از اين رو يکي از دغدغه هاي اساسي سازمان هاي امروز دستيابي به يک شيوه ارزيابي عملکرد جامع, قابل اعتماد و انعطاف پذير است تا با توسل به آن, اطلاعات دقيق و کافي از جايگاه امروز خويش به دست آورند و با نگاه به آينده, از خطاهاي گذشته درس بگيرند. يکي از مدل هاي کارآمد که با نگرش استراتژيک به ارزيابي عملکرد سازمان مي پردازد مدل امتيازات متوازن است که علاوه بر توجه به بعد مالي از سه بعد (مشتري, فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري) نيز سازمان را مورد ارزيابي قرار مي دهد. اين مقاله ضمن اشاره به مفهوم و پيشينه مدل امتيازات متوازن به ارزيابي عملکرد شرکت فولاد طبرستان, با استفاده از مدل امتيازات متوازن مي پردازد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها