رتبه بندي و ارزيابي عملکرد بانک با استفاده از تکنيک تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي (PCA)

رتبه بندي و ارزيابي عملکرد بانک با استفاده از تکنيک تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي (PCA) مطالعه موردي: (شعب مرکزي بانک صنعت و معدن کشور)

 

 

نویسندگان: برقي امير | ايران زاده سليمان
کلیدواژه ها: تاکسونومي (Taxonom ) و رتبه بندي | تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي (PCA) | ارزيابي عملکرد

چکیده:

ارزيابي عملکرد منابع انساني و ارايه روشهاي براي بهبود بهره وري آنان يکي از مهمترين مسايلي است که مي تواند در افزايش کارايي يک سازمان از جمله بانک ها موثر واقع شود. هدف اصلي از پژوهش رتبه بندي و ارزيابي عملکرد شعب مرکزي بانک صنعت و معدن سراسر کشور از نقطه نظر شاخص هاي منابع انساني در سال 1386 مي باشد. براي اين منظور, بعد از رتبه بندي شعب بانک به وسيله روش ناپارامترPCA , براي تعيين و تصديق اعتبار مدل PCA, نتايج حاصل از رتبه بندي اين مدل را با نتايج حاصل از رتبه بندي مدل تاکسونومي مقايسه شده است. لازم به ذکر است که در اين پژوهش شعبه هاي مرکزي بانک صنعت و معدن سراسر کشور, واحدهاي تصميم گيرنده(DMUs)  مورد مطالعه مي باشند و شاخص هاي انگيزش کارکنان, احساس مسووليت, خلاقيت و نوآوري, روابط با ديگران, عملکرد فرد در سازمان, کيفيت انجام کار, مهارتها و تواناييها, نظم و انضباط به عنوان شاخص هاي خروجي و شاخص هاي تعداد پرسنل, ساعات آموزش, هزينه آموزش و تحقيقات به عنوان شاخص هاي ورودي در نظر گرفته شده است. اين تحليل بيان مي کند که ضريب همبستگي بين دو مدل به عنوان شاخصي بر ارزيابي عملکرد خيلي به عدد يک نزديک است و به اين مفهوم است که رتبه بندي شعب بانک مورد مطالعه به روش PCA از دقت بالايي بر خوردار مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها