الگوي مديريت عملکرد در صنعت نفت؛ پژوهشي در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

الگوي مديريت عملکرد در صنعت نفت؛ پژوهشي در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

 

 

نویسندگان: افشارنژاد عليرضا | فقيهي ابوالحسن
کلیدواژه ها: عملکرد | شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران | مديريت عملکرد

چکیده:

مديريت عملکرد يکي از ابزارهايي است که براي کسب نتايج بهتر از کل سازمان, يا گروه ها و افراد درون آن, از طريق فهم و مديريت نمودن عملکرد در يک چارچوب توافقي از اهداف برنامه ريزي شده, استانداردها و نيازمنديهاي شايستگي مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف اساسي مديريت عملکرد ايجاد فرهنگي است که افراد و گروه ها بر مبناي آن مسووليت بهبود مستمر فرآيندهاي کسب و کار, مشارکت و مهارتهاي خود را به عهده مي گيرند. حال اين سوال مطرح مي باشد که مدل مناسب مديريت عملکرد در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران چگونه مدلي است؟ ابعاد, مولفه ها و شاخص هاي آن چيست؟ با بررسي مباني نظري و انجام مصاحبه هاي اکتشافي عميق مدل اوليه طراحي گرديد و سپس با بهره گيري از روش دلفي و از طريق پرسشنامه در سه مرحله ديدگاه هاي خبرگان درون سازماني و برون سازماني جهت اصلاح و تاييد نهايي مدل دريافت گرديد. هر پنج بعد فرآيندهاي داخلي, ذينفعان, مديريت کارکنان, کيفيت خدمات و مسووليت اجتماعي با تاييد بسيار بالاي خبرگان مواجه شد و مولفه ها و شاخص هاي عملکردي نيز در قالب پنج بعد به تاييد بسيار بالاي خبرگان رسيد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها