ارزيابي عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان مازندران بر اساس مدل EFQM

ارزيابي عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان مازندران بر اساس مدل EFQM

 

 

نویسندگان: مجيبي ميکلايي تورج | ايمان خان نيلوفر | عرب وحيد
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | مدل تعالي سازماني EFQM | حوزه توانمندسازها | حوزه نتايج

چکیده:

ارزيابي عملکرد سازمان به طور جامع و در خور اعتماد همواره يکي از دغدغه هاي اصلي ذينفعان و مديران سازمان مي باشد. زيرا ارزيابي عملکرد مي تواند باعث آگاهي از ميزان پيشرفت در بهبود عملکرد هر سازمان بويژه واحدهاي خدماتي گردد, و در نتيجه انگيزه و فرصت لازم براي ارتقا کيفيت عملکرد ساختارهاي خدماتي و يا توليدي را ايجاد نمايد. رويکرد اعطا جوايز ملي کيفيت و سرآمدي سازمان بر اين واقعيت تاکيد دارد که بقا در رقابت جهاني, مستلزم بهبود عملکرد در مقياس جهاني است. مدل تعالي سازماني EFQM به عنوان يک ابزار فراگير و نگرش جامع به تمامي زواياي سازمانها, به کمک مديران مي آيند تا آنها را در شناخت دقيق تر سازمان تحت امر خود ياري نمايند. پژوهش انجام شده بر اين اساس پايه گزاري شده است, تا عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان مازندران که يکي از واحدهاي خدماتي استان مازندران به شمار مي آيد را بر مبناي حوزه هاي توانمندسازها و نتايج مدل EFQM, مورد ارزيابي قرار دهد و زمينه هاي قابل بهبود را در آنها شناسايي نمايد. اين پژوهش و هدف پيش رو, با روش تحقيق توصيفي از نوع زمينه يابي انجام گرديده است و جامعه آماري آن شامل معاونين, رئيس گروه ها و کارشناسان مسوول سازمان آموزش و پرورش استان مازندران, به تعداد 64 نفر و به صورت سرشماري بوده اند. براي جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استاندارد EFQM استفاده شده و به منظور تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آمار توصيفي بهره گرفته شده است. نتايج تحقيق نشان داده است, که در مجموع سازمان توانسته است در حوزه توانمندسازها به %51 و در حوزه نتايج به %39 از اهداف و نتايج مطرح شده در مدل EFQM دست پيدا کند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها