شناسايي و اولويت بندي معيارهايي براي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين خدمات

شناسايي و اولويت بندي معيارهايي براي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين خدمات

 

 

نویسندگان: رمضانيان محمدرحيم | مستقيمي محمودرضا | اسماعيل زاده محمد
کلیدواژه ها: مدل اسکور | مدل سروکوال | ارزيابي عملکرد زنجيره تامين | زنجيره تامين خدمات

چکیده:

بحث مديريت زنجيره تامين و ارزيابي عملکرد زنجيره تامين در شرکت هاي خدماتي در مقايسه با شرکت هاي توليدي بسيار کم و محدود است, بنابراين ضرورت مطالعات بيشتر در اين حوزه وجود دارد. از اين رو, هدف از اين مقاله شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين خدمات است, بنابراين در ابتدا با مرور ادبيات موضوع به تعريف فرايندهاي زنجيره تامين پرداخته شد. سپس معيارهاي اندازه گيري اين فرايندها تشريح شد. بعد از استخراج معيارهاي ارزيابي عملکرد, اين معيارها با شاخص هاي مدل اسکور و سروکوال دسته بندي شدند و درخت تصميم گيري طراحي شد. در ادامه, پرسشنامه تهيه و در بين مديران هتل هاي پنج ستاره شهر تهران, به عنوان خبرگان صنعت خدمات, توزيع شد. بعد از جمع آوري پرسشنامه از روش AHP فازي براي اولويت بندي معيارها استفاده شد. درنهايت, تحليل ها انجام گرفت و معيارها دسته بندي شد. نتايج نشان مي دهد شاخص قابليت اطمينان داراي بالاترين اولويت و شاخص ملموس بودن داراي کمترين اهميت در زنجيره تامين خدمات است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها