ارزيابي ساختارهاي دومرحله اي متوالي: رويکرد تحليل پوششي داده هاي شبکه اي چندهدفه (MO-NDEA)

ارزيابي ساختارهاي دومرحله اي متوالي: رويکرد تحليل پوششي داده هاي شبکه اي چندهدفه (MO-NDEA)

 

 

نویسندگان: سليماني دامنه رضا
کلیدواژه ها: کارايي | ارزيابي عملکرد | مدل هاي چندهدفه | تحليل پوششي داده هاي شبکه اي | ساختارهاي دومرحله اي

چکیده:

هدف: مدل هاي اوليه تحليل پوششي داده ها در مواجهه با ساختارهاي با بيش از يک مرحله (شبکه اي) نمي توانند منبع ناکارايي را به خوبي مشخص کنند. ساختارهاي شبکه اي دو مرحله اي متوالي, يکي از ساختارهاي شبکه اي مبنا و پرکاربرد است. چالش اصلي بررسي اين ساختار, ارتباط بين کارايي کل و کارايي مراحل و تعيين مقدار بهينه متغيرهاي مياني است. مدل هاي موجود در حل اين چالش ها و محاسبه کارايي ها يا همراه با خطا هستند يا امکان توسعه به انواع ساختارهاي دومرحله اي را ندارند. هدف اين مقاله, توسعه يک مدل چندهدفه تحليل پوششي داده هاي شبکه اي است که ضعف هاي مدل هاي موجود را ندارد. روش: در اين مقاله تلاش شده است که با رويکرد ترکيب, مدل چندهدفه اي که هم زمان کارايي مراحل را مدنظر قرار مي دهد توسعه داده شده و به بيان تعبير هندسي و مقايسه آن با مدل هاي موجود پرداخته شود. مدل ارائه شده براي شرايط جواب بهينه چندگانه و بازده به مقياس متغير نيز تعميم داده شده است. يافته ها: در تمامي مدل هاي توسعه داده شده در مقاله, کارايي هايي که براي مراحل و کل محاسبه شده است, بين صفر تا 1 به دست آمده است, فقط در صورتي يک واحد کاراي شبکه اي مي شود که در هر دومرحله کارا باشد. نتيجه گيري: از مدل ارائه شده در مثالي کاربردي براي ارزيابي پايداري 17 زنجيره تأمين استفاده شد. نتايج نشان داد که مدل موجود در مقايسه با مدل هاي سنتي و شبکه اي, ارزيابي واقع بينانه تري انجام مي دهد. در نهايت با مثال هايي برتري مدل در مقايسه با مدل هاي ادبيات پژوهش نشان داده شد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها