ارزيابي عملکرد زنجيره تامين با نگرش فرآيندي و استراتژيک با استفاده از منطق فازي

ارزيابي عملکرد زنجيره تامين با نگرش فرآيندي و استراتژيک با استفاده از منطق فازي

 

 

نویسندگان: نامداريان ليلا | نژاد فلاطوري مقدم طه
کلیدواژه ها: منطق فازي | مدل مرجع فرآيند کسب و کار (SCOR) | زنجيره تامين (SCM) | سلسله مراتب معيارها و فرآيندها (PMH) | ارزيابي عملکرد (کيفيت)

چکیده:

اين مقاله بازنگري مدل تلفيق شده Chan & QI با مدل مرجع فرآيند کسب و کار (SCOR) است. اين مدل تلفيقي با ساختار سلسله مراتبي, داراي سه سطح و هفت معيار براي عملکرد زنجيره تامين هستند که دو مورد ازاين معيارها کمي (هزينه و استفاده از منبع) و پنج موردآن ها کيفي هستند (کيفيت, انعطاف پذيري, مشهود بودن, اعتبار و نو آوري). به منظور بهبود کارايي مدل گفته شده در ارزيابي عملکرد زنجيره ‎‎ تامين, از ترکيب اين مدل با منطق فازي استفاده شده است. به عبارت ديگر هدف اين مقاله پيشنهاد يک روش ارزيابي نوآورانه است تا با به کارگيري منطق فازي, داده هاي عملکردي حاصل از معيارهاي مختلف را به يک شاخص مرکب معنادار براي يک زنجيره تامين, تبديل کند. در نهايت مدل گفته شده در يک مورد واقعي تست شد و نتايج بيانگر اعتبار مدل پيشنهادي است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها