ارايه مدل برنامه ريزي آرماني خطي براي محاسبه اوزان مشترک در مسايل تحليل پوششي داده ها

ارايه مدل برنامه ريزي آرماني خطي براي محاسبه اوزان مشترک در مسايل تحليل پوششي داده ها

 

 

نویسندگان: رضوي سيدحسين | صالحي صدقياني جمشيد | حبيب زاده ملکي اصحاب | هاشمي شيده سادات | اميري مقصود
کلیدواژه ها: کارايي نسبي | ارزيابي عملکرد | تحليل پوششي داده ها | اوزان مشترک | برنامه ريزي با اهداف چندگانه

چکیده:

تحليل پوششي داده ها دامنه گسترده اي از مدل هاي رياضي است که براي سنجش کارايي نسبي مجموعه اي از واحدهاي همسان با ورودي ها و خروجي هاي مشابه به کار مي رود. اين مدل مجموعه اي از اوزان را براي متغيرهاي ورودي و خروجي هر واحد تصميم گيري به دست آورده و بر اساس آن کارايي نسبي هر واحد را محاسبه مي کند. اين تفاوت در اوزان واحدها انتقاداتي را براي اين روش در پي داشته است. از سال 1991 مدل هاي خطي و غيرخطي مختلفي براي محاسبه مجموعه اي از اوزان مشترک واحدهاي تصميم گيري در مدل هاي DEA ارايه شده است. در اين مقاله نيز يک مدل برنامه ريزي آرماني براي محاسبه اوزان مشترک اينگونه مسايل پيشنهاد و کاربرد آن در مثالي عددي با مدل هاي ديگر مقايسه شده است. خطي بودن, قابليت کاربردي گسترده و معني داري اوزان برآوردي از مزاياي مدل پيشنهادي است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها