ارزيابي عملکرد فناوري ها با استفاده از مدل هيبريدي

ارزيابي عملکرد فناوري ها با استفاده از مدل هيبريدي

 

 

نویسندگان: فضلي صفر | آغشلويي واحد
کلیدواژه ها: مزيت رقابتي | مرز کارايي | ارزيابي عملکرد | متغيرهاي مازاد | مدل هيبريدي

چکیده:

در عصر رقابتي کنوني سازمان ها سعي در بدست آوردن مزيت رقابتي نسبت به يکديگر دارند. براي رسيدن به توان رقابتي, مديران نيازمند داشتن اطلاعاتي از عملکرد سازمان خود و تصميم گيري براي بهبود آن هستند. از اين رو لازم است تا از روشي براي گردآوري اطلاعات در مورد عملکرد استفاده نماييم. روش هاي متنوعي براي ارزيابي عملکرد وجود دارد که در آنها معيار کارايي واحدهاي تحت مطالعه, قرار گرفتن آنها در مرز کارا مي باشد. با اين وجود, اين روش ها از نقش متغيرهاي مازاد در توليد غافل هستند و اين خود باعث عدم وجود دقت کافي در ارزيابي کارايي واحدها مي شود. در اين مقاله مدل هيبريدي در ارزيابي عملکرد شش واحد تصميم گيري بکار برده مي شود و با توجه به نتايج به دست آمده به عنوان ابزار سنجش جامع با نتايج واقعي تر براي تصميم گيري معرفي مي شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها