ارايه چارچوبي براي ارزيابي پروژه هاي آينده نگاري فناوري اطلاعات

ارايه چارچوبي براي ارزيابي پروژه هاي آينده نگاري فناوري اطلاعات

 

 

نویسندگان: محامدپور مريم | ثقفي فاطمه
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد پروژه ها | پروژه آينده نگاري فناوري اطلاعات | کارت امتيازي متوازن | شاخص

چکیده:

صاحبنظران دانشگاهي بر اين امر توافق دارند که سرمايه گذاري هايي که در خصوص فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام مي شود, بايد به دقت تنظيم, اندازه گيري و کنترل شود. پروژه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات داراي ويژگيهاي خاصي از جمله ريسک بالا, بازگشت سرمايه محدود, ناملموس بودن نتايج, دارا بودن هزينه ها و منافع پنهان هستند. وقتي پروژه هاي آينده نگاري حوزه فناوري اطلاعات انجام مي شود ناملموس بودن نتايج چشمگيرتر مي شود. تاکنون مقالات مختلفي, پروژه هاي حوزه هاي مرتبط با فناوري اطلاعات را با روش کارت امتيازي متوازن مورد سنجش قرار داده اند, ولي در ارزيابي پروژه هاي آينده نگاري فناوري اطلاعات کاري انجام نشده است. اين مقاله در قالب ارايه چارچوبي, چگونگي بکارگيري اين مدل را براي ارزيابي و نظارت دقيق تر بر پروژه هاي آينده نگاري فناوري اطلاعات نشان مي دهد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها