بازنمايي تعالي سازماني براساس اخلاق کسب و کار

بازنمايي تعالي سازماني براساس اخلاق کسب و کار

 

 

نویسندگان: رفيعي مجتبي | موسوي محمد | علي احمدي عليرضا | حبيبي معصومه | کرماني محمد
کلیدواژه ها: اخلاق | تعالي سازماني | اخلاق کسب و کار | ارزيابي عملکرد | مديريت کيفيت جامع

چکیده:

پژوهش حاضر نتيجة تحقيق کيفي از نوع مطالعه ­ اي موردي­ است که در راستاي شناسايي معضلات و ايرادات ساختاري موجود در شرکت نفت صورت پذيرفته است. بر اين اساس نتايج استخراج­ شده در مرحلة کيفي, حاکي از ضعف در نظام ارزيابي عملکرد سازمان, ضعف در عدالت توزيعي, عدالت رويه­ اي, تمرکز نامتناسب سازمان در شهر تهران, ساختار وظيفه ­ مدار (در مقابل فرآيندمدار), ساختار منابع محور (در مقابل دانش­ بنيان), ساختار ناپويا, نرخ اعتماد پايين ذي­ نفعان به سازمان و نهايتاً لزوم حرکت به سمت الگوهاي تعالي سازماني با رويکردي اخلاق­ مدار بوده است. نتايج حاصل از مرحلة کيفي, با رويکردي کمّي و از طريق 156 نفر از مديران مجموعه و براساس روش ­ هاي آمار توصيفي مورد اعتبارسنجي قرار گرفته است. توجه به مؤلّفه هاي استخراج­ شده از نتايج تحليل کمّي, کيفي و شباهت شناسايي شدة آن با چارچوب مدل تعالي سازماني, محققين را بر آن داشته تا به ارائة چارچوبي نوين در حوزة ارزيابي عملکرد, در تناسب با ساختار سخت و نرم وزارت نفت پرداخته, و بر اين اساس مدل تعالي اخلاق­ مدار, به ­ عنوان مدل پيشنهادي در ارزيابي عملکرد وزارت نفت و شرکت­ هاي تابعه, معرفي شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها