ارزيابي عملکرد سازمان با مدل روش امتيازي متوازن (BSC) (مطالعه موردي)

ارزيابي عملکرد سازمان با مدل روش امتيازي متوازن (BSC) (مطالعه موردي)

 

 

نویسندگان: برقي امير | ايران زاده سليمان
کلیدواژه ها: استراتژي | ارزيابي عملکرد | روش امتيازي متوازن | نقشه استراتژي

چکیده:

متدلوژي روش امتيازي متوازن (BSC) به عنوان ابزاري جهت سنجش عملکرد سازمان ها در راستاي اهداف و استراتژي هاي آنان در چهار منظر مالي, مشتري, فرآيندهاي داخلي و در نهايت منظر رشد و يادگيري است. در اين پژوهش ميزان عملکرد شرکت X با اين مدل مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته که در اين مدل بر اساس تعيين معيارهاي کليدي در هر حوزه و نيز تعيين شاخص هاي کليدي عملکرد در هر يک از معيارهاي مورد بررسي و ميزان اهداف پيش بيني شده (Target) در هر يک از شاخص هاي مورد بررسي و مقايسه آنها با ميزان عملکرد واقعي اين شرکت تصويري از سازمان را در اختيار مديريت قرار داده تا با اتخاذ تدابير مناسب در راستاي ايجاد بهبود و همچنين ايجاد زير ساخت هاي مناسب جهت ارتقا عملکرد سازمان, بتواند سازمان خود را در مقابله با چالش هاي جهاني سازي و افزايش توان رقابتي در محيط جهاني ايمن سازد. به همين منظور براي تعيين ابعاد مالي استفاده از شاخص هاي مالي, براي تعيين ميزان رضايت مشتريان از پرسشنامه سنجش رضايت مشتري, براي تعيين عملکرد فرآيندها اقدام به شناسايي فرآيندهاي کليدي نموده و سپس با توجه به استراتژي هاي سازمان اقدام به عملکرد وضعيت آنها با توجه به پيش بيني عملکرد آنها نموده و در نهايت براي تعيين ميزان رشد و يادگيرندگي سازمان از پرسشنامه هاي تعيين بالندگي سازمان و نيز ميزان يادگيرنده بودن سازمان استفاده گرديده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها