طراحي مدل مديريت عملکرد اعضاي هيات علمي بر اساس مؤلفه هاي سرمايه فکري

طراحي مدل مديريت عملکرد اعضاي هيات علمي بر اساس مؤلفه هاي سرمايه فکري

 

 

نویسندگان: جهانيان رمضان | ايران نژاد پريسا | حاجي حسيني محسن
کلیدواژه ها: مديريت عملکرد | دانشگاه | طراحي مدل | سرمايه فکري

چکیده:

چکيده هدف اين پژوهش, طراحي مدل مديريت عملکرد اعضاي هيات علمي بر اساس مؤلفه هاي سرمايه فکري است. اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از لحاظ روش, يک روش آميخته (کمّي-کيفي) است. و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات, توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش همه اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج (n=650) است و حجم نمونه آماري براساس جدول مورگان و روش نمونه گيري به صورت تصادفي ساده بوده است. ابزار جمع آوري داده ها, شامل دو پرسشنامه محقق ساخته, يکي مديريت عملکرد و ديگري بررسي ميزان تناسب مدل از نظر صاحب نظران و يک پرسشنامه استاندارد سرمايه فکري بنتيس (2004) بوده, داده هاي به دست آمده؛ با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه مديريت عملکرد 98/0 و پرسشنامه ميزان تناسب مدل از نظر متخصصان 81/0 به دست آمده است همچنين ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه استاندارد سرمايه فکري بنتيس نيز 87/0 محاسبه شده که ضرائب مذکور براي هر سه پرسشنامه حاکي از اعتبار بالاي ابزار اندازه گيري است. براي بررسي ابعاد و مؤلفه هاي مديريت عملکرد, سرمايه فکري و همچنين براي بررسي ميزان تناسب مدل با نظر متخصصان از آزمون تي تک نمونه اي بهره گرفته شد و نتاج حاصل حاکي از معنادار بودن همه متغيرها گرديد. به عبارت ديگر ابعاد و مؤلفه هاي مديريت عملکرد در 27 بعد و 127 مؤلفه و ابعاد و مؤلفه هاي سرمايه فکري در 3 بعد سرمايه انساني, سرمايه ساختاري, و سرمايه ارتباطي و 42 مؤلفه مورد شناسايي قرار گرفتند. نتايج کلي حاصل از پژوهش فوق حاکي از تاييد بالاي الگوي مذکور از سوي صاحب نظران و متخصصان است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها