طراحي يک مدل تحيل پوششي داده هاي غير محدب (FDH) براي ارزيابي عملکرد دبيرستان

طراحي يک مدل تحيل پوششي داده هاي غير محدب (FDH) براي ارزيابي عملکرد دبيرستان هاي شهرستان رستم

 

 

نویسندگان: بازيار شهاب | شفيعي مرتضي
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده ها | مدل FDH | ارزيابي مدارس | ارزيابي عملکرد | تحليل حساسيت

چکیده:

امروزه با وجود فنآورشدن مدارس و رشد و پيشرفت تکنولوژي, همچنان نقش مديريت و ارزيابي کارايي و عملکرد به عنوان عاملي حياتي و راهبردي در بقاي سازمان, کاملاً مشهود است. ارزيابي عملکرد مدارس و در نتيجه آن هدايت مدارس, يکي از مسائل پيچيده در امر آموزش و تعالي مي باشد که به صورت عيني و کمي کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در تحقيقاتي که در اين حوزه انجام شده است کمتر مي توان به يک تحقيقي عيني, که نتيجه آن ارزيابي و رتبه بندي مدارس و ارائه نمره کارايي مدارس باشد؛ دست يافت. از اين رو محقق از مدل تحليل پوششي داده ها براي ارزيابي کارايي مدارس استفاده مي نمايد. اين مدل امکان ارائه نمره کارايي مدارس و رتبه-بندي کردن آنها را دارد و به علت استفاده از مدل سازي رياضي اعتبار نتايج بسيار بالا مي باشد. لذا در اين مقاله محقق به ارائه مدلي رياضي براي ارزيابي کارايي دبيرستان هاي شهر رستم مي پردازد. در اين تحقيق کاربردي که با روش توصيفي به سنجش کارايي دبيرستانهاي شهرستان رستم مي پردازد, 15 دبيرستان تحت ارزيابي کارايي قرار مي گيرد. سپس با استفاده از نظرات متخصصان حوزه تعليم و تربيت, شاخص هاي ورودي و خروجي مدارس استخراج شده و مدل تحليل پوششي داده ها (FDH ) طراحي مي گردد. مدل بوسيله نرم افزار GAMS حل شده و نتايج ارائه شده است. نتايج نشان مي دهد که از بين دبيرستانهاي مجود 10 دبيرستان به صورت کارا و 5 دبيرستان ناکارامعرفي شدند. در پايان نيز به تحليل نتايج و رتبه بندي واحدهاي کارا پرداخته شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها