بررسي اهميت و نقش اطلاعات توانايي مديران و نسبت هاي مالي به عنوان معياري در انتخاب سبد بهينه سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از تحليل پوششي داده ها)

بررسي اهميت و نقش اطلاعات توانايي مديران و نسبت هاي مالي به عنوان معياري در انتخاب سبد بهينه سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از تحليل پوششي داده ها)

 

 

نویسندگان: نمازي محمد | غفاري محمدجواد
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | نسبت هاي مالي | توانايي مديران | سبد سهام | تحليل پوششي داده ها

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسي اهميت تحليل و بکارگيري اطلاعات توانايي مديران به همراه نسبت هاي مالي در انتخاب و تشکيل سبد سهام کارا در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. بدين منظور تعداد 103 شرکت براي يک بازه 10 ساله مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. به منظور محاسبه و تحليل اطلاعات توانايي مديران از مدل ارائه شده توسط دمرجيان و همکاران (2012 و 2013) استفاده شده است. در اين پژوهش ابتدا با استفاده از مدل BCC ورودي محور تکنيک تحليل پوششي داده ها و بکارگيري تحليل عاملي, سه سبد بهينه سهام تشکيل شد. سبد سهام اول تنها با استفاده از تحليل متغير ريسک و بازده, سبد سهام دوم تنها با استفاده از تحليل نسبت هاي مالي و سبد سهام سوم با استفاده از تحليل نسبت هاي مالي به همراه اطلاعات مربوط به شاخص توانايي مديريت. سپس به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش, ميانگين بازدهي هر يک از سبدهاي سهام تشکيل شده بر اساس امتيازهاي کارايي, با استفاده از آزمون ناپارامتريک ويلکاکسون, با يکديگر مقايسه گرديد. نتايج تحليل فرضيه هاي پژوهش نشان داد که اختلاف معني داري بين ميانگين بازدهي سبد سهام اول و دوم وجود ندارد. اما اختلاف بين سبد سهام سوم با سبدهاي اول و دوم به طور جداگانه از نظر آماري معني دار است. به اين معني که, تحليل مجموع اطلاعات مرتبط با نسبت هاي مالي و شاخص توانايي مديران شرکت ها در طي 10 سال مطالعه, به طور ميانگين منجر به کسب بازدهي تقريبا دوبرابر نسبت به سبدهاي سهام اول و دوم مي گردد. اين مساله اهميت و ارزش تحليل اطلاعات مرتبط با توانايي مديران را به عنوان اطلاعات مکمل نسبت هاي مالي به منظور سرمايه گذاري کارا و دستيابي به بازدهي مناسب در بورس اوراق بهادار تهران نشان مي دهد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها