ارزيابي کارايي مولفه اي با وروديها و خروجي هاي مشترک کاربردي از تحليل پوششي داده ها

ارزيابي کارايي مولفه اي با وروديها و خروجي هاي مشترک کاربردي از تحليل پوششي داده ها

 

 

نویسندگان: شفقي الهام | ظاهري فايق | نجفي سيداسماعيل
کلیدواژه ها: کارايي مولفه اي | ارزيابي عملکرد | تحليل پوششي داده ها

چکیده:

تکنيک تحليل پوششي داده ها بر اساس برنامه ريزي رياضي بنا شده است و در محاسبه کارايي نسبي واحد هاي تصميم گيرنده متجانس بکار مي رود. کارايي نسبي هر واحد تصميم گيرنده تابعي از ورودي ها و خروجي هاي آن واحد است. اما در برخي از موقعيتهاي واقعي ديده مي شود که واحد تحت ارزيابي خود چند کار متفاوت انجام مي دهد يا به چند مولفه متفاوت تقسيم مي شود. در چنين موقعيتهايي وروديها بين مولفه هاي واحد تقسيم شده و هر کدام از مولفه ها خود داراي خروجي مختص به خود مي باشند. در اين موارد با به کار بردن مدلهاي DEA استاندارد, ميزان ناکارايي مولفه ها را نمي توانيم تحليل کنيم. از اين رو ارزيابي کارايي مولفه اي با مدلسازي خاص خود مطرح مي گردد که به آن MCDEA مي گويند. در اين مقاله , به ارزيابي واحد نگهداري و تعميرات شرکت شاسي ساز از مجموعه گروه بهمن در 4 دوره 6 ماهه با استفاده از تحليل پوششي داده ها ارزيابي گرديد. در آن از شاخصهاي خروجي نظير: OEE, MTBF و MTTR استفاده شده است. همچنين در اين مدل عواملي همچون نيروي انساني, هزينه ها و نوآوري به عنوان ورودي درکارايي هر کدام از مولفه هاي واحد و نيز کارايي تجمعي, مورد بررسي قرار گرفته اند. پس از مدلسازي و ارزيابي, ميزان ناکارايي هر يک از مولفه ها مشخص و تجزيه و تحليل گرديد است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها