ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي سرمايه گذاري در ايران

ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي سرمايه گذاري در ايران

 

 

نویسندگان: نصيري سپيده سادات | سليماني اميري غلامرضا
کلیدواژه ها: شرکت هاي سرمايه گذاري | ارزيابي عملکرد | نسبت Q توبين | ROA | عملکرد مالي

چکیده:

سرمايه گذاري از مهمترين مسائل پيش روي هر شخص حقيقي و حقوقي است. بسياري از سرمايه گذاران به دليل عدم تخصص لازم در انجام سرمايه گذاري مستقيم به سراغ خريد سهام شرکت هاي سرمايه گذاري مي روند. از اين رو, بررسي, شناخت و تحليل عملکرد اين شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن از اهميت زيادي برخوردار است. هدف تحقيق حاضر اين است که با بررسي و دسته بندي فعاليت شرکت هاي سرمايه گذاري ايران, شيوه ارزيابي عملکرد اين شرکت ها را بررسي نموده و با توجه به کليه زمينه هاي فعاليت اين شرکت ها, راهکاري براي ارزيابي به استفاده کنندگان ارائه نمايد. به اين منظور اطلاعات شرکت هاي سرمايه گذاري عضو بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفت. فعاليت ها به سه دسته کلي سرمايه گذاري بورسي, غير بورسي و پروژه ها تقسيم و معيار مناسب اندازه گيري هر دسته با مرور ادبيات علمي و مراجعه به خبرگان معرفي و عملکرد شرکت با استفاده دو معيار شامل نسبت Q توبين و ROA اندازه گيري گرديد. در نهايت با استفاده از تکنيک هاي اقتصادسنجي مبتني بر رگرسيون اطلاعات مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحليل با استفاده از نسبت Q توبين نشان داد که سرمايه گذاري هاي بورسي بيشترين تأثير را بر عملکرد شرکت دارد, در حالي که دو بخش ديگر فعاليت از سوي سرمايه گذاران کمتر مورد توجه قرار مي گيرد. نتايج تحليل با استفاده از ROA نشان داد که علاوه بر سرمايه گذاري هاي بورسي, سرمايه گذاري در پروژه ها هم از بخش هاي تأثيرگذار و با اهميت بر عملکرد شرکت هاست.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها