بررسي ارتباط بين معيارهاي ارزيابي عملکرد و ريسک با بازده سهام (با تاکيد بر صورتهاي مالي ميان دوره اي)

بررسي ارتباط بين معيارهاي ارزيابي عملکرد و ريسک با بازده سهام (با تاکيد بر صورتهاي مالي ميان دوره اي)

 

 

نویسندگان: برادران حسن زاده رسول | باراني بناب حسين
کلیدواژه ها: معيارهاي ارزيابي عملکرد | بازده سهام | معيارهاي ريسک | صورتهاي مالي ميان دوره اي

چکیده:

اين تحقيق به بررسي ارتباط بين معيارهاي ارزيابي عملکرد سنتي (بازده حقوق صاحبان سهام و بازده داراييها) و معيارهاي ريسک (ريسک سيستماتيک, نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نسبت اهرم مالي) با بازده سهام مي پردازد. در اين تحقيق همچنين نسبت تغييرات در ارزش دفتري هر سهم به عنوان يک نسبت ترازنامه اي جديد مطرح شده و ارتباط آن با بازده سهام مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج آزمون فرضيه ها نشان مي دهد ارتباط معني داري بين معيارهاي ارزيابي عملکرد سنتي و نسبت تغييرات در ارزش دفتري هر سهم با بازده سهام وجود دارد و نسبت تغيييرات در ارزش دفتري هر سهم از همبستگي بيشتري نسبت به بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارايي ها با بازده سهام برخوردار است. همچنين اين تحقيق شواهدي را فراهم مي نمايد که عمدتا بين معيارهاي ريسک با بازده سهام ارتباط معني داري وجود ندارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها