طراحي نظام ارزيابي عملکرد ستاد، واحدها و پژوهشکده هاي جهاد دانشگاهي

طراحي نظام ارزيابي عملکرد ستاد، واحدها و پژوهشکده هاي جهاد دانشگاهي

 

 

نویسندگان:
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | برنامه هاي استراتژيک | دستگاه هاي اجرايي | الگوي مهندسي | اهداف راهبردي

چکیده:

نظام ارزيابي عملکرد يکي از ضرورتهاي اساسي جهت اجراي برنامه ها و اهداف راهبردي و بلندمدت سازمانها و دستگاههاي اجرايي است. بديهي است سازمانهاي سرآمد و پيشرفته از چنان قابليتي برخوردار هستند که با استقرار يک نظام ارزيابي عملکرد مناسب, بطور مستمر به نحوه انجام و اداره امور در چارچوب اهدافي کلي و برنامه هاي استراتژيک سازمان نظارت و کنترل لازم را اعمال کرده و بدين ترتيب از قابليت و انعطاف پذيري لازم جهت هماهنگي خود با تغييرات محيطي و اعمال اين تغييرات در ساختارها و برنامه هاي اجرايي برخوردار هستند.نظام ارزيابي عملکرد با تدوين يک الگوي مهندسي بايد رسالت و چشم انداز و اهداف بنيادي حاکم بر يک سازمان را به معيارها و شاخص هاي قابل اندازه گيري و سنجش تبديل کند. بديهي است هر چه ميزان تناسب و سنخيت معيارها و شاخص هاي مذکور با چهارچوب اصلي ماموريت و اهداف بلندمدت سازماني هماهنگ باشد امکان نظارت و کنترل دقيق فعاليت ها را نيز ميسر مي کند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها