طراحي الگوي ارزيابي عملکرد دانشجويان با رويکرد بازخورد 360 درجه (مورد مطالعه: ارزيابي عملکرد دانشجويان دانشگاه افسري امام علي (ع))

طراحي الگوي ارزيابي عملکرد دانشجويان با رويکرد بازخورد 360 درجه (مورد مطالعه: ارزيابي عملکرد دانشجويان دانشگاه افسري امام علي (ع))

 

 

نویسندگان: هادي نژاد فرهاد | احمدي محمد | قاسمي مهدي
کلیدواژه ها: تاپسيس فازي | تحليل سلسله مراتبي | ارزيابي 360 درجه | ارزيابي عملکرد

چکیده:

سيستم ارزيابي اثربخش مي تواند مزاياي فراواني در بهبود فرايندهاي مختلف دانشگاه ها داشته باشد. ضمن آنکه با توجه به جايگاه, رسالت و حساسيت مشاغلي که در آينده به فارغ التحصيلان دانشگاه افسري امام علي (ع) واگذار خواهد شد, نظام ارزيابي اين دانشگاه بايستي با حساسيت ويژه و به طور همه جانبه, تدوين و پياده سازي گردد. با توجه به مشکلات نظام هاي ارزيابي سنتي و تاثيرپذيري نتايج از شاخص ها و الگوي ارزيابي, لزوم طراحي الگوي جديد و بهبود مستمر فرايند ارزيابي ضروري به نظر مي رسد. براي اين منظور و با هدف طراحي نظام ارزيابي عملکرد با رويکرد بازخورد 360 درجه, در اين تحقيق در گام نخست ضمن يافتن شاخص ها و معيارها با استفاده از مرور ادبيات و تطبيق آنها با جامعه مورد مطالعه و مصاحبه با خبرگان, با کمک پرسشنامه ليکرت, وزن شاخص ها به دست آمده و در قدم دوم, وزن و ميزان اهميت سطوح (منابع) ارزيابي با استفاده از مقايسه هاي زوجي و روش تحليل سلسله مراتبي, حاصل شده است. قدم نهايي که در واقع همان رتبه بندي دانشجويان است, با استفاده از تکنيک تاپسيس فازي انجام پذيرفته است. علت بهره گيري از اعداد فازي به اين دليل است که اغلب پاسخ ها, ماهيت ذهني دارند و با نوعي عدم قطعيت همراه هستند. ضمن آنکه با توجه به اهداف تحقيق از روش نمونه گيري هدفمند استفاده شده است. مدل ارائه شده در اين تحقيق با ارزيابي چندبعدي و جامع (استفاده از چهار سطح ارزيابي) و انتخاب شاخص هاي دقيق و مناسب محاسني از قبيل شناسايي دقيق و علمي نقاط قوت و ضعف دانشجويان, روشن ساختن مشکلات و موانع نظام آموزشي و کمک به تدوين برنامه هاي آموزشي مناسب تر, مشارکت دانشجويان در ارزيابي و در نتيجه افزايش انگيزه آنان در بهبود عملکردشان, کاهش عدم قطعيت قضاوت هاي ذهني به علت استفاده از منطق فازي را به همراه دارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها