ارزيابي عملکرد منابع انساني بانک ها بر اساس روش هاي DEA و Fuzzy DEA

ارزيابي عملکرد منابع انساني بانک ها بر اساس روش هاي DEA و Fuzzy DEA

 

 

نویسندگان: شيخ عليشاهي محمد | ميرجليلي مريم | آزاده محمدعلي | قادري سيدفريد
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده ها | DEA Fuzz | رتبه بندي | ارزيابي عملکرد

چکیده:

امروزه نظام بانکداري کشور با توجه به موضوع پيوستن به سازمان تجارت جهاني با چالش هاي جديدي همچون ورود بانک هاي خارجي, شروع به کار بانک هاي خصوصي و افزايش فعاليت هاي موسسه هاي مالي و اعتباري رو به روست, بنابراين بانک هاي کشور براي بقا و رقابت در اين محيط پويا, نياز دارند که به وضعيت منابع انساني خود که از ارکان اصلي آنها است, توجه بيشتري کنند؛ چرا که عملکرد منابع انساني هر سازمان است که مي تواند باعث بقا و يا نابودي آن سازمان شود. بنابراين در اين مقاله به بررسي عوامل موثر بر ارزيابي عملکرد منابع انساني پرداخته شده است و سپس با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) که از روش هاي متداول ارزيابي عملکرد در زمينه هاي مختلف است, کارآيي, رتبه, مقادير مازاد شاخص هاي ورودي, مقادير کمبود شاخص هاي خروجي و شاخص هاي بحراني شعب بانک مورد مطالعه مشخص شده است. با توجه به اين مطلب که بسياري از شاخص هاي ارزيابي عملکرد کارکنان بر پايه داده هاي کيفي هستند, با استفاده از روش DEA Fuzzy عدم قطعيتي که در مورد شاخص هاي کيفي وجود دارد, در مدل وارد شده و سپس کارآيي و رتبه بندي شعب مشخص شده است. براي مقايسه نتايج رتبه بندي واحدها از دو روش DEA (قطعي) و) DEA Fuzzy فازي) از مقادير همبستگي اسپيرمن استفاده شده است که اين مقادير در مورد شعب بانک مورد مطالعه, حاکي از تصديق و تعيين اعتبار نتايج روش) DEA قطعي) بر اساس روش DEA Fuzzy (فازي) است.الگوهاي ارائه شده در اين مقاله, مي تواند براي رتبه بندي, بررسي نقاط ضعف و قوت عملکرد منابع انساني و ارائه راهکارهاي بهينه در زمينه عملکرد منابع انساني در همه شعب بانک ها مورد استفاده قرار گيرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها