مديريت کسب و کار و عملکرد مالي

مديريت کسب و کار و عملکرد مالي

 

 

نویسندگان: نوبري عليرضا | نبي زاده امين رضا
کلیدواژه ها: فرايند کسب و کار | دانشگاه علوم پزشکي تهران | مديريت عملکرد

چکیده:

زمينه و هدف: مديريت فرايند کسب و کار يک رويکرد جامع مديريتي است که هدف همسوسازي کليه ي ابعاد و فعاليتهاي سازمان را در راستاي نياز مشتريان دارد و کليه فرايندهاي سازمان را خودکار مي نمايد. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير مديريت فرايند کسب و کار در عملکرد مالي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تهران انجام شده است. روش بررسي: اين پژوهش از نوع کاربردي, توصيفي و پيمايشي است و بين مديران مالي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تهران و در سال 1397 انجام شده است. نمونه ي پژوهش 181 مدير 85 بيمارستان, دانشکده, مراکز تحقيقاتي دانشگاه مي باشند که از فرمول کوکران و روش هدفمند انتخاب شدند. جمع آوري داده ها در عملکرد مالي از پرسش نامه ي Hernaeus و همکاران(2012) و مديريت فرايند کسب و کار, يارمحمديان و همکاران(1391) استفاده شده است. روايي پرسش نامه ها توسط روايي همگرا و واگرا و پايايي آلفاي کرونباخ, پايايي ترکيبي و بارعاملي تاييد گرديد. در تحليل داده ها, 65/2 درصد پاسخ دهندگان مرد, 55/49 درصد فوق ليسانس به بالا, 40/49 درصد بالاي 40 سال سن و 34/4 درصد بالاتر از 20 سال سابقه کار داشتند. آزمون فرضيه ها از مدل سازي معادلات ساختاري و نرم افزار Smart PLS) Smart Partial Least Squares) استفاده شد. يافته ها: همبستگي سازه هاي شاخص گايدلاين ها و رويه هاي درماني و پرونده هاي الکترونيکي با ميانگين واريانس (AVE) 0/587 و 0/823 و سازه هاي سوددهي مراکز درماني, برگشت سرمايه و ارزش افزوده 0/737, 0/755 و 0/750 نشان همبستگي کافي و بالايي است. تاثير مديريت فرايند کسب و کار بر عملکرد مالي دانشگاه به عنوان فرضيه اصلي با ضريب مسير 0/881 و مقدار معناداري 15/383 تاييد شد. همچنين تاثير اصلاحات مرتبط با گايدلاين ها و رويه هاي درماني با عملکرد مالي با ضريب 0/422 و مقدار معناداري 3/702 و اصلاحات مرتبط با پرونده هاي الکترونيکي بيماران با ضريب 0/476 و مقدار 4/334 اندازه گيري و تاييد شدند. نتيجه گيري: سيستم مديريت فرايند کسب و کار, شامل ابزاري براي مدل سازي و تحليل داده ها, برنامه هاي يکپارچه سازي, پايش و بهينه سازي فعاليتهاست که در عملکرد مالي موثر باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها