بررسي عوامل موثر بر مديريت هزينه مشتمل بر بهايابي هدف و مهندسي ارزش در گروه صنعتي ايران خودرو تبريز

بررسي عوامل موثر بر مديريت هزينه مشتمل بر بهايابي هدف و مهندسي ارزش در گروه صنعتي ايران خودرو تبريز

 

 

نویسندگان: علي نژادساروکلائي مهدي | جانمرد فروزان | بيوراني حسين
کلیدواژه ها: مديريت هزينه | ارزش | مهندسي ارزش | بهايابي برمبناي هدف

چکیده:

هدف اين پژوهش طراحي الگوريتم مديريت هزينه بنگاه اقتصادي در گروه صنعتي ايران خودرو تبريز مي باشد و مشتمل بر تلفيق دو روش بهايابي بر مبناي هدف و مهندسي ارزش است. بر اين اساس, نمونه اي مشتمل بر 47 نفر از مديران و کارشناسان شرکت ايران خودرو تبريز انتخاب و پرسشنامه مابين آن ها توزيع شد. در اين پژوهش براي آزمون فرضيه ها, از آزمون ميانگين جامعه و آزمون آناليز واريانس استفاده شده است. نتايج پژوهش حاکي از اين است که مديريت کردن سود و نحوه ارتباط با تامين کنندگان مواد و قطعات براي گروه صنعتي ايران خودرو تبريز رابطه معناداري با مديريت هزينه مشتمل بر بهايابي هدف و مهندسي ارزش دارد. اما کسب رضايت مشتريان و طراحي محصولات جديد براي شرکت فوق رابطه معناداري با مديريت هزينه ندارد. از نظر پاسخ دهندگان استفاده از تکنيک مديريت هزينه جايگزين مناسبي براي سيستم بهايابي سنتي ايران خودرو تبريز نيست. در نهايت نتايج تحقيق نشان مي دهد که از نظر پاسخ دهندگان, بکارگيري تکنيک مديريت هزينه در گروه صنعتي ايران خودرو تبريز امري ضروري محسوب نمي گردد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها