طراحي و استقرار نظام ارزشيابي کلان عملکرد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

طراحي و استقرار نظام ارزشيابي کلان عملکرد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

 

نویسندگان: عباس پور عبدالرسول | محمدي رضا | شريعتي صديقه | پرند کوروش
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد و کيفيت | وزارت علوم | تحقيقات و فناوري | آموزش عالي

چکیده:

ارزيابي به عنوان يکي از وظايف مهم و اساسي در مباحث مديريتي نقش چشمگيري در شناخت وضعيت موجود و آگاهي از ميزان تحقق هدفها و رسالتهاي سازمانها و نهادها و ارتقاي کارآمدي آنها ايفا مي کند. ارزيابي عملکرد نيز به عنوان يکي از وجوه مهم و مطرح در نظام جامع ارزيابي مي تواند با برجسته ساختن زمينه هاي قابل بهبود و تهديدها, قوتها و فرصتها زمينه را براي بهبود و اصلاح روندهاي موجود و تعالي سازمانها فراهم سازد. در خصوص تحقق اين امر و پس از تصويب آيين نامه ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي کشور در هيات وزيران و اجرايي شدن طرح مذکور در کليه نهادها و دستگاههاي اجرايي کشور, در وزارت علوم, تحقيقات و فناوري نيز طرح ارزيابي کلان عملکرد با در نظر گرفتن ماهيت فعاليتهاي خود در دو حوزه ستادي و دانشگاهي طي سالهاي تحصيلي 81ـ1380 تا 83ـ1382 اجرا شد. پس از بررسي پيشينه موضوع مورد پژوهش در دو حوزه داخل و خارج, با در نظر گرفتن ويژگي گسترده بودن دامنه فعاليتهاي اين وزارتخانه, عوامل و شاخصهاي مورد ارزيابي طراحي و تدوين شد. سپس, با استفاده از روش وزندهي فرايند تحليل سلسله مراتبي اصلاح شده شاخصهاي اصلي انتخاب و گزينش شدند. به طور کلي, در حوزه ستادي 6 عامل و 11 شاخص کليدي و در حوزه دانشگاهي 7 عامل و 23 شاخص در نظر گرفته شد. پس از طراحي پرسشنامه گردآوري داده ها و اطلاعات و ارسال آنها به واحدهاي مربوط, داده ها و اطلاعات لازم گردآوري و با استفاده از روش آمار توصيفي روند تغييرات شاخصهاي مذکور در طي سه سال تحصيلي مذکور تجزيه و تحليل شد. نتايج اين تحقيق بيانگر اين واقعيت بود که بيشتر عوامل و شاخصهاي مورد ارزيابي در سطوح ستادي و دانشگاهي از يک روند رو به رشد برخوردار بوده اند؛ هر چند برخي از شاخصها روند نزولي داشته اند, اما مي توان گفت که اين خط سير با توجه به سياستهاي وزارت متبوع نيز مي تواند مطلوب باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها