کاربرد تحليل پوششي داده ها (DEA) در ارزيابي کارآيي نسبي و رتبه بندي شعب بانک رفاه استان لرستان و مقايسه نتايج آن با روش TOPSIS

کاربرد تحليل پوششي داده ها (DEA) در ارزيابي کارآيي نسبي و رتبه بندي شعب بانک رفاه استان لرستان و مقايسه نتايج آن با روش TOPSIS

 

 

نویسندگان: معظمي گودرزي محمدرضا | معلم آذر | شکيبا محبوبه | جابرانصاري محمدرضا
کلیدواژه ها: رتبه بندي | کارآيي | ارزيابي عملکرد | تحليل پوششي داده ها

چکیده:

يکي از عوامل موفقيت کشورهاي پيشرفته, توجه به کارآمدي واحدهاي اقتصادي خصوصا بانک ها مي باشد. در همين راستا, مديران بانک ها موظفند در قبال سوالاتي که در مورد بهره وري بانک مي شود, پاسخ مناسبي ارائه دهند که اين امر بدون ارزيابي کارآيي شعب تحت نظارتشان عملا امکان ناپذير است.يکي از روشهاي محاسبه کارآيي براي واحدهاي با چند ورودي و چند خروجي, روش تحليل پوششي داده ها مي باشد. با استفاده از اين روش, مي توان شعب کارا و ناکارا را مشخص و شعب ناکارا را رتبه بندي و براي آنها از بين شعب کارا, مرجع (الگو) جهت رسيدن به مرز کارآيي مشخص کرد. همچنين مي توان ميزان تاثير هر يک از متغيرها را در ميزان کارآيي شعب مشخص کرد. در اين تحقيق, از مدل با ماهيت ورودي و با فرم پوششي استفاده شده است.نتايج تحقيق نشان داد که با توجه به اطلاعات به دست آمده در سال 1389 از بين 17 شعبه بانک رفاه استان لرستان تعداد 11 شعبه کارا (65 درصد شعب) و 6 شعبه ناکارا تشخيص داده شد که رتبه بندي شعب ناکارا با توجه به اندازه کارآيي آنان صورت پذيرفت, و براي رتبه بندي شعب کارا از مدل استفاده شد. در نهايت به منظور بررسي درستي نتايج به دست آمده با استفاده از روش نيز اقدام به رتبه¬بندي واحدها شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها